Ogłoszenia Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

dodano: 30.09.2020

Piwniczna-Zdrój, 13 marca 2023 r

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVIII/2020/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Trzyletniego Programu współpracy Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i  podmiotami pożytku  publicznego na lata 2021- 2023.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w zakresie tzw. „Opieki Wytchnieniowej” w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023 (pkt V.24.2).

Pobierz:


ZARZĄDZENIE NR OA.17.2021 BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU z dnia 01.02.2021 r. w sprawie określenia wzorów formualrzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych na oragnizację i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2021-2023

ZARZĄDZENIE NR OA.05.2021 BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2021-2023 


Piwniczna-Zdrój, 30 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o możliwości zgłaszania uwag do oferty

      Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 28 września 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Spójrz trzeźwo”. Oferta spełnia wymogi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”.

      Uznając celowość realizacji w/w zadania, zgodnie art. 19a ust. 3 ustawy podaje się powyższą ofertę do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju. Na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, pocztą na adres ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Załączniki:


 

Piwniczna-Zdrój, 30 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o możliwości zgłaszania uwag do oferty

      Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 28 września 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia”. Oferta spełnia wymogi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”.

      Uznając celowość realizacji w/w zadania, zgodnie art. 19a ust. 3 ustawy podaje się powyższą ofertę do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju. Na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, pocztą na adres ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Załączniki:


 

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: