Ogłoszenia Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

dodano: 30.09.2020

Piwniczna-Zdrój, 13 marca 2023 r

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVIII/2020/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Trzyletniego Programu współpracy Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i  podmiotami pożytku  publicznego na lata 2021- 2023.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w zakresie tzw. „Opieki Wytchnieniowej” w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023 (pkt V.24.2).

Pobierz:


ZARZĄDZENIE NR OA.17.2021 BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU z dnia 01.02.2021 r. w sprawie określenia wzorów formualrzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych na oragnizację i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2021-2023

ZARZĄDZENIE NR OA.05.2021 BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2021-2023 


Piwniczna-Zdrój, 30 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o możliwości zgłaszania uwag do oferty

      Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 28 września 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Spójrz trzeźwo”. Oferta spełnia wymogi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”.

      Uznając celowość realizacji w/w zadania, zgodnie art. 19a ust. 3 ustawy podaje się powyższą ofertę do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju. Na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, pocztą na adres ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Załączniki:


 

Piwniczna-Zdrój, 30 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o możliwości zgłaszania uwag do oferty

      Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 28 września 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia”. Oferta spełnia wymogi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”.

      Uznając celowość realizacji w/w zadania, zgodnie art. 19a ust. 3 ustawy podaje się powyższą ofertę do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju. Na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, pocztą na adres ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Załączniki:


 

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: