Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

dodano: 01.10.2022

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW

KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.) , zmiana od 1 września 2019 r.

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 2 i 3

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie pracodawcę kwalifikacji do prowadzenia kształcenia (w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – również zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ją z pracodawcą),

2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu (czeladniczego* lub zawodowego), albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu, (* W przypadku zdania egzaminu czeladniczego, z przedstawionych dokumentów winno wynikać, iż pracodawca jest rzemieślnikiem zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.), zmiana od 1 września 2019 r.

4. świadectwo pracy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy),

5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6)

6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo

7. oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

8. oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Załączniki wymienione w punkcie 5 - 8 oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w punkcie 3 oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:  

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.  

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela inspektor Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju – mgr Magdalena Nieć, pok. nr 10, tel. 18 446 40 43 e-mail: mniec@piwniczna.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: