Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

dodano: 01.10.2022

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW

KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.) , zmiana od 1 września 2019 r.

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 2 i 3

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie pracodawcę kwalifikacji do prowadzenia kształcenia (w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – również zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ją z pracodawcą),

2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu (czeladniczego* lub zawodowego), albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu, (* W przypadku zdania egzaminu czeladniczego, z przedstawionych dokumentów winno wynikać, iż pracodawca jest rzemieślnikiem zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.), zmiana od 1 września 2019 r.

4. świadectwo pracy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy),

5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6)

6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo

7. oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

8. oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Załączniki wymienione w punkcie 5 - 8 oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w punkcie 3 oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:  

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.  

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela inspektor Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju – mgr Magdalena Nieć, pok. nr 10, tel. 18 446 40 43 e-mail: mniec@piwniczna.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: