Nagroda Burmistrza

dodano: 06.06.2019

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że darczyńcy mogą przekazywać darowizny pieniężne przeznaczone na nagrody wyróżniające za osiągnięcia naukowe, sportowe, kulturowe oraz w kategorii młody przedsiębiorca. 

Nr konta  83 8813 0004 2001 0000 7100 0011

z dopiskiem „nagroda burmistrza”

Wszystkie wpłaty przeznaczone będą wyłącznie na przyznawanie nagród zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Tekst uchwały:

UCHWAŁA Nr VIII/49/15

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” celem wyróżnienia osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia kulturowe, młody przedsiębiorca – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pobierz:

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: