Nagroda Burmistrza

dodano: 06.06.2019

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że darczyńcy mogą przekazywać darowizny pieniężne przeznaczone na nagrody wyróżniające za osiągnięcia naukowe, sportowe, kulturowe oraz w kategorii młody przedsiębiorca. 

Nr konta  83 8813 0004 2001 0000 7100 0011

z dopiskiem „nagroda burmistrza”

Wszystkie wpłaty przeznaczone będą wyłącznie na przyznawanie nagród zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Tekst uchwały:

UCHWAŁA Nr VIII/49/15

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” celem wyróżnienia osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia kulturowe, młody przedsiębiorca – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pobierz:

 

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: