Gospodarka Odpadami

dodano: 17.06.2019

GOSPODARKA ODPADAMI

MIASTO I GMINA PIWNICZNA - ZDRÓJ

Niniejszym podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r )

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna - Zdrój.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej:

  • PreZero Małopolska Sp. z o. o., Oddział Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz,
  • NOVA Sp. z o. o., ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz,
  • PMP Style Sp. z o. o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz,
  • EMPOL Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa;
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno,
  • FCC Polska Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,
  • FHU „Pałka” Seweryn Pałka, Łososina Dolna 37, 33-314 Łososina Dolna.

 

Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00

Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady XXXII/203/16 z dnia 29 grudnia 2016r.;

  • w godzinach pracy punktu. tj. czwartki i piątki w dni robocze w godzinach 8:00-14:30

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju.

Uwaga: Sprzęt elektroniczny dostarczany na Gminny Punkt Zbiórki powinien być kompletny. Niedopuszczalne jest dostarczanie rozmontowanego sprzętu RTV i AGD.

Odpady zielone powinny być gromadzone oddzielni etj. osobno liście i trawa, osobno gałęzie i kora.

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby w rodzinie dla gospodarstw domowych, w których średni dochód miesięczny w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kwota uprawniająca do zwolnień w przypadku osób zamieszkujących samotnie wynosi 776 zł miesięcznie, w przypadku rodzin 600 zł miesięcznie na osobę

W celu skorzystania z częściowego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i dołączyć pisemne oświadczenie właściciela o wysokości dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie w roku poprzednim.

Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

Pobierz:

 

Numeru rachunku bankowego na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze: 22 8813 0004 2001 0000 7100 0042

 

Segregujemy odpady. Obowiązkowo!

Informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację na odpady niesegregowane, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju celem zmiany deklaracji na segregowane!!!

Pobierz:

 

Uchwały i Regulaminy:

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: