Gospodarka Odpadami

dodano: 17.06.2019

GOSPODARKA ODPADAMI

MIASTO I GMINA PIWNICZNA - ZDRÓJ

Niniejszym podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r )

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna - Zdrój.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej:

  • PreZero Małopolska Sp. z o. o., Oddział Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz,
  • NOVA Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz,
  • PMP Style Sp. z o. o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz,
  • EMPOL Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa;
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno,
  • FCC Polska Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,
  • FHU „Pałka” Seweryn Pałka, Łososina Dolna 37, 33-314 Łososina Dolna.

 

Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00

Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady XXXII/203/16 z dnia 29 grudnia 2016r.;

  • w godzinach pracy punktu. tj. czwartki i piątki w dni robocze w godzinach 8:00-14:30

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju.

Uwaga: Sprzęt elektroniczny dostarczany na Gminny Punkt Zbiórki powinien być kompletny. Niedopuszczalne jest dostarczanie rozmontowanego sprzętu RTV i AGD.

Odpady zielone powinny być gromadzone oddzielni etj. osobno liście i trawa, osobno gałęzie i kora.

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby w rodzinie dla gospodarstw domowych, w których średni dochód miesięczny w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kwota uprawniająca do zwolnień w przypadku osób zamieszkujących samotnie wynosi 776 zł miesięcznie, w przypadku rodzin 600 zł miesięcznie na osobę

W celu skorzystania z częściowego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i dołączyć pisemne oświadczenie właściciela o wysokości dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie w roku poprzednim.

Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

Pobierz:

 

Numeru rachunku bankowego na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze: 22 8813 0004 2001 0000 7100 0042

 

Segregujemy odpady. Obowiązkowo!

Informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację na odpady niesegregowane, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju celem zmiany deklaracji na segregowane!!!

Pobierz:

 

Uchwały i Regulaminy:

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: