Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

dodano: 18.06.2019

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK czynny w czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.30

Gminny punkt zbiórki odpadów (PSZOK) W Piwnicznej – Zdroju znajduje się przy ul. Krakowskiej 26 i jest czynny przez cały rok w czwartki i piątki w godzinach  8.00  - 14.30. Operatorem GPZO w Piwnicznej-Zdroju jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26.

Odpady Komunalne dostarczane na PSZOK, przyjmowane są z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, będzie możliwe po  okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady oraz dowodu wpłaty, potwierdzającego dokonanie opłaty za zagospodarowanie odpadów.

 

W PSZOK bezpłatnie przyjmuje się: 

 • Przeterminowane leki w każdej ilości,
 • Zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
 • Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 szt./rok
 • Odpady remontowo – budowlane w ilości nie większej niż 2,2 m3/rok lub  20  worków  o  pojemności 120  l/rok.

 

Ilości większe, niż wyżej wymienione, będą przyjmowane za opłatą:

 • Odpady wielkogabarytowe  – 15 zł/m3,
 • Odpady remontowo – budowlane 200 zł/m3,
 • Opony – 10 zł/ szt.

Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Transport odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane poniżej wymienione odpady:

 • Niesegregowane odpady komunalne odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
 • Segregowane frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
 • Odpady zawierające azbest, smołę, papę,
 • Opony samochodów ciężarowych,
 • Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła, niż  gospodarstwo domowe,
 • Odpady nieprawidłowo zabezpieczone, zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich  klasyfikację.

 

Opony od samochodów ciężarowych oraz odpady zawierające smołę, papę, azbest właściciel przekazuje na własny koszt przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do Rejestru Działalności Regulowanej (rejestr firm znajduje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „DLA MIESZKANCA” - „GOSPODARKA ODPADAMI”).

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: