Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji

dodano: 20.06.2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś.4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze - kotły węglowe i biomasowe spełniające parametry określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wymiana źródeł ciepła oraz przebudowa systemów grzewczych przyczynią się do osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5), a także projekt będzie przeciwdziałał ubóstwu energetycznemu.

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu dotyczy efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych Wnioskodawcy:

  • poprawa jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój, i województwa małopolskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (czyste powietrze) w gospodarstwach indywidualnych.
  • ogólny rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój
  • podniesienie prestiżu Gminy poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski tj. biomasy realizacja zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach  strategicznych w szczególności PGN i POP WM.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

  • spadek poziomu emisji PM 10
  • spadek poziomu emisji PM 2,5
  • spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34)

Inwestycja związana z realizacją projektu może przyczynić się również do poprawy sytuacji ekonomicznej, podniesienia jakości zamieszkania, wzrostu gospodarczego związanego z turystyką,
a także innymi sferami gospodarki.

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Gmina Piwniczna-Zdrój lata 2017-2019

KOSZTY PROJEKTU: Całkowita wartość projektu 761 479,50 zł w tym dofinasowanie 750 056,03 zł, wkład własny Gminy 11 423,47 zł

Lokalny punkt informacyji na temat projektu oraz informacji ekologicznej do zadań, którego należy promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie działań związanych z ochroną powietrza znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pokój nr.17

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem porad w kwestii efektywnego ogrzewania budynków, instalacji OZE, wykorzystania dobrych praktyk rolniczych (biomasa, wierzba energetyczna), wykorzystania ścieżek dydaktycznych, rowerowych oraz pieszych na terenie Gminy.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: