Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji

dodano: 20.06.2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś.4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze - kotły węglowe i biomasowe spełniające parametry określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wymiana źródeł ciepła oraz przebudowa systemów grzewczych przyczynią się do osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5), a także projekt będzie przeciwdziałał ubóstwu energetycznemu.

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu dotyczy efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych Wnioskodawcy:

  • poprawa jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój, i województwa małopolskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (czyste powietrze) w gospodarstwach indywidualnych.
  • ogólny rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój
  • podniesienie prestiżu Gminy poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski tj. biomasy realizacja zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach  strategicznych w szczególności PGN i POP WM.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

  • spadek poziomu emisji PM 10
  • spadek poziomu emisji PM 2,5
  • spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34)

Inwestycja związana z realizacją projektu może przyczynić się również do poprawy sytuacji ekonomicznej, podniesienia jakości zamieszkania, wzrostu gospodarczego związanego z turystyką,
a także innymi sferami gospodarki.

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Gmina Piwniczna-Zdrój lata 2017-2019

KOSZTY PROJEKTU: Całkowita wartość projektu 761 479,50 zł w tym dofinasowanie 750 056,03 zł, wkład własny Gminy 11 423,47 zł

Lokalny punkt informacyji na temat projektu oraz informacji ekologicznej do zadań, którego należy promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie działań związanych z ochroną powietrza znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pokój nr.17

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem porad w kwestii efektywnego ogrzewania budynków, instalacji OZE, wykorzystania dobrych praktyk rolniczych (biomasa, wierzba energetyczna), wykorzystania ścieżek dydaktycznych, rowerowych oraz pieszych na terenie Gminy.

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: