Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dodano: 06.06.2019

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W PIWNICZNEJ-ZDROJU

 

Skład Komisji:

Anna Kulig – Przewodnicząca Komisji

Maria Tokarczyk - Sekretarz

Lesława Wnęk – członek

Sabina Sztuczka – członek

Mateusz Stawiarski – członek

 

Przewodnicząca Komisji

mgr Anna Kulig

pełni dyżury w czwartki

 w godzinach 15.00 – 16.00 pokój nr 10 (I piętro)

 

Siedziba Komisji:

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju

Rynek 20

adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

mgr Magdalena Nieć

przyjmuje poniedziałek – piątek

w godzinach 7.00 – 15.00 pokój nr 10 (I piętro)

 

Zarządzenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w sprawie powołania Komisji

 

Do najważniejszych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia,
 • prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do podjęcia leczenia,
 • wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu,
 • współpraca Komisariatem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym,
 • gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu,
 • kierowanie osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych,
 • kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia.

Pobierz:

 

2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod względem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) w zakresie:

 • legalności sprzedawanych napojów alkoholowych,
 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw,
 • zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem,
 • przestrzegania zakazu reklamy,
 • posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
 • zachowywania porządku publicznego,
 • sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku,
 • interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami.

 

3. Wydawanie opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

4. Opracowanie corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Placówki terapii uzależnień od alkoholu w Małopolsce:

 • Małopolski Ośrodek Terapii uzależnień w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1, tel. 18 440 71 31.
 • Pododdział Leczenia Odwykowego w Gorlicach tel. 18 353 71 30 wew. 379
 • Poradnia Uzależnień w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142
  (budynek administracyjny szpitala), tel. 18 471 28 07 wew. 388
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Izba Wytrzeźwień, hotel dla ofiar przemocy),
  Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10a, tel. 18  443 80 53
 • Poradnia Uzależnień Nowy Targ, tel. 18 263 34 14
 • Poradnia Odwykowa, Tarnów, tel. 14 621 30 39

 

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: