Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dodano: 06.06.2019

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W PIWNICZNEJ-ZDROJU

 

Skład Komisji:

Anna Kulig – Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Skop-Trybulska - Sekretarz

Lesława Wnęk – członek

Sabina Sztuczka – członek

Mateusz Stawiarski – członek

 

Przewodnicząca Komisji

mgr Anna Kulig

pełni dyżury w czwartki

 w godzinach 15.00 – 16.00 pokój nr 10 (I piętro)

 

Siedziba Komisji:

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju

Rynek 20

adres e-mail: mkrpa@piwniczna.pl

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

mgr Magdalena Nieć

przyjmuje poniedziałek – piątek

w godzinach 7.00 – 15.00 pokój nr 10 (I piętro)

 

Zarządzenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w sprawie powołania Komisji

 

Do najważniejszych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia,
 • prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do podjęcia leczenia,
 • wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu,
 • współpraca Komisariatem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym,
 • gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu,
 • kierowanie osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych,
 • kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia.

Pobierz:

 

2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod względem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) w zakresie:

 • legalności sprzedawanych napojów alkoholowych,
 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw,
 • zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem,
 • przestrzegania zakazu reklamy,
 • posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
 • zachowywania porządku publicznego,
 • sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku,
 • interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami.

 

3. Wydawanie opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

4. Opracowanie corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Placówki terapii uzależnień od alkoholu w Małopolsce:

 • Małopolski Ośrodek Terapii uzależnień w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1, tel. 18 440 71 31.
 • Pododdział Leczenia Odwykowego w Gorlicach tel. 18 353 71 30 wew. 379
 • Poradnia Uzależnień w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142
  (budynek administracyjny szpitala), tel. 18 471 28 07 wew. 388
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Izba Wytrzeźwień, hotel dla ofiar przemocy),
  Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10a, tel. 18  443 80 53
 • Poradnia Uzależnień Nowy Targ, tel. 18 263 34 14
 • Poradnia Odwykowa, Tarnów, tel. 14 621 30 39

 

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: