Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

dodano: 17.06.2019

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20
www.piwniczna.pl, zeas@piwniczna.pl

CZAS PRACY
codziennie w dni robocze
7:00 – 15:30

Obsługa petentów

codziennie w godzinach 7:00 - 15:00

 

W sprawie skarg /wniosków dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przyjmuje w każdą środę w godz. od 12:00 do 14:00.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Insepktor Ochrony Danych:

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zesmigwpzdroju 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój;
tel./fax 18 446 41 83, 18 446 41 83 e-mail zeas@piwniczna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej. 

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie podmiotowej BIP.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZEAS.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Tabak 
e-mail: zeas@piwniczna.pl 
Telefon: 184464183

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek

Do wejścia prowadzą: schody.

Budynek nie posiada windy.

Siedziba ZEAS mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, który znajduje się przy ul. Rynek 20 i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pliki na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik oraz podstawowych informacji o ZEAS w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Brak formularza kontaktowego

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie podmiotowej.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: