Dystrybucja węgla na potrzeby mieszkańców przez samorząd

dodano: 18.10.2022

05.01.2023 r. Wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2023 roku

Informujemy, że od poniedziałku 9 stycznia 2023 roku mieszkańcy Gminy Piwniczna-Zdrój mogą składać wnioski na zakup paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 i 6) lub drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć w okresie 2022/2023 łącznie 3 tony węgla, z czego:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2493) w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.)

Wnioski złożone a niezrealizowane do końca grudnia 2022 roku będą obsługiwane w pierwszej kolejności.


05.12.2022 r.

INFORMACJA dot. zakupu paliwa stałego w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży preferencyjnej

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju informujemy, że dotarły pierwsze transporty węgla w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży preferencyjnej. Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju na preferencyjny zakup paliwa stałego zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do urzędu, dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

Koszt jednej tony węgla, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Piwniczna-Zdrój wynosi 1960,00 zł brutto. W cenę nie jest wliczony transport z punktu składowania do odbiorcy.

Punkt odbioru węgla znajduje się pod adresem Krakowska 28, Piwniczna-Zdrój Przedsiębiorstwo obrotu węglem i pelletem Węglo-Pelet.


18.11.2022 r.

INFORMACJA: zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 18.11.2022 r. została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Pierwsze dostawy paliwa planowane są na I tydzień grudnia.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup i przeszli pozytywną jego weryfikację, będą informowani telefonicznie o konieczności dokonania zapłaty za węgiel i możliwości jego odbioru. 


09.11.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 lub 6)

Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki otrzymania dodatku węglowego.

Według ww. ustawy do zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla, a w szczególności ostatecznej ceny za tonę oraz dostępnego sortymentu, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy.


24.10.2022 r.

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Piwnicznej- Zdroju w celach sondażowych, zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. Przeprowadzony sondaż jest konieczny by odpowiednio zaplanować działania w zakresie planowanego zakupu i dystrybucji węgla na terenie Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju (pok. nr.2),
 • telefonicznie pod nr. tel 663 763 990 lub 18 4464 043 w. 48
 • na adres e-mail: gmina@piwniczna.pl lub parking@piwniczna.pl

Przy określeniu zapotrzebowania prosimy o podanie adresu gospodarstwa oraz sortymentu węgla ( kostka, groszek/ orzech, miał, ekogroszek,)

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Składanie wniosków będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Kto jest uprawniony do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z zapisami procedowanej ustawy.

Do zakupu węgla w cenie nieprzekraczającej 2.000 zł za tonę uprawnione będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym:

 • które spełniły warunki uprawniające do dodatku węglowego
 • nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę ( zapis ten dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego na rzecz, którego jest dokonywany zakup preferencyjny)
 • których źródła ciepła wpisane są do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków

Łącznie będzie można nabyć 3 tony paliwa (1,5 tony w 2022 r. i takiej samej ilość po 1 stycznia 2023 r.


18.10.2022 r.

Rząd chce ułatwić samorządom dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców. Dzięki rządowemu wsparciu, cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców tylko 1 tys. zł.

Najważniejsze rozwiązania

 • Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.
  - Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.
  - Cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.
 • Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny.
  - Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.
  - Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie tylko 1 tys. zł.
  - Limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy.
 • Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione:
  - ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych;
  - z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla;
   
 • Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.
 • Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 


18.10.2022 r.

W związku z pojawieniem się rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informuję że rozpoczęliśmy rozmowy z podmiotami sprzedającymi węgiel celem zabezpieczenia naszych mieszkańców w opał w nadchodzącym sezonie grzewczym. Czekamy na wejście w życie przepisów ustawy.

Przejdź do:

 

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów gov.pl [14.10.2022 r.]

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: