Dystrybucja węgla na potrzeby mieszkańców przez samorząd

dodano: 18.10.2022

08.05.2023 r. INFORMACJA dot. sprzedaży końcowej węgla nabytego w ramach preferencyjnego zakupu

Informujemy, że  Miasto i Gminy Piwniczna-Zdrój od dnia 8 maja 2023 roku  przystępiła do sprzedaży końcowej węgla nabytego w ramach preferencyjnego zakupu.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

 • ekogroszek – 19 ton
 • węgiel orzech, kostka – 38 ton

Cena za 1 tonę bez względu na rodzaj wynosi  1 960 zł.

Termin składania wniosków – od 8 maja 2023 r do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju pok. nr.2

03.04.2023 r. INFORMACJA w sprawie dystrybucji węgla

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski o zakup preferencyjny węgla będą przyjmowane do 15 kwietnia 2023 roku. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o jak najszybsze złożenie wniosku w celu zamówienia odpowiedniej ilości węgla w Polskiej Grupie Górniczej.

05.01.2023 r. Wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2023 roku

Informujemy, że od poniedziałku 9 stycznia 2023 roku mieszkańcy Gminy Piwniczna-Zdrój mogą składać wnioski na zakup paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 i 6) lub drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć w okresie 2022/2023 łącznie 3 tony węgla, z czego:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2493) w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.)

Wnioski złożone a niezrealizowane do końca grudnia 2022 roku będą obsługiwane w pierwszej kolejności.


05.12.2022 r.

INFORMACJA dot. zakupu paliwa stałego w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży preferencyjnej

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju informujemy, że dotarły pierwsze transporty węgla w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży preferencyjnej. Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju na preferencyjny zakup paliwa stałego zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do urzędu, dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

Koszt jednej tony węgla, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Piwniczna-Zdrój wynosi 1960,00 zł brutto. W cenę nie jest wliczony transport z punktu składowania do odbiorcy.

Punkt odbioru węgla znajduje się pod adresem Krakowska 28, Piwniczna-Zdrój Przedsiębiorstwo obrotu węglem i pelletem Węglo-Pelet.


18.11.2022 r.

INFORMACJA: zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 18.11.2022 r. została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Pierwsze dostawy paliwa planowane są na I tydzień grudnia.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup i przeszli pozytywną jego weryfikację, będą informowani telefonicznie o konieczności dokonania zapłaty za węgiel i możliwości jego odbioru. 


09.11.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 lub 6)

Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki otrzymania dodatku węglowego.

Według ww. ustawy do zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla, a w szczególności ostatecznej ceny za tonę oraz dostępnego sortymentu, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy.


24.10.2022 r.

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Piwnicznej- Zdroju w celach sondażowych, zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. Przeprowadzony sondaż jest konieczny by odpowiednio zaplanować działania w zakresie planowanego zakupu i dystrybucji węgla na terenie Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju (pok. nr.2),
 • telefonicznie pod nr. tel 663 763 990 lub 18 4464 043 w. 48
 • na adres e-mail: gmina@piwniczna.pl lub parking@piwniczna.pl

Przy określeniu zapotrzebowania prosimy o podanie adresu gospodarstwa oraz sortymentu węgla ( kostka, groszek/ orzech, miał, ekogroszek,)

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Składanie wniosków będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Kto jest uprawniony do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z zapisami procedowanej ustawy.

Do zakupu węgla w cenie nieprzekraczającej 2.000 zł za tonę uprawnione będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym:

 • które spełniły warunki uprawniające do dodatku węglowego
 • nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę ( zapis ten dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego na rzecz, którego jest dokonywany zakup preferencyjny)
 • których źródła ciepła wpisane są do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków

Łącznie będzie można nabyć 3 tony paliwa (1,5 tony w 2022 r. i takiej samej ilość po 1 stycznia 2023 r.


18.10.2022 r.

Rząd chce ułatwić samorządom dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców. Dzięki rządowemu wsparciu, cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców tylko 1 tys. zł.

Najważniejsze rozwiązania

 • Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.
  - Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.
  - Cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.
 • Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny.
  - Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.
  - Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie tylko 1 tys. zł.
  - Limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy.
 • Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione:
  - ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych;
  - z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla;
   
 • Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.
 • Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 


18.10.2022 r.

W związku z pojawieniem się rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informuję że rozpoczęliśmy rozmowy z podmiotami sprzedającymi węgiel celem zabezpieczenia naszych mieszkańców w opał w nadchodzącym sezonie grzewczym. Czekamy na wejście w życie przepisów ustawy.

Przejdź do:

 

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów gov.pl [14.10.2022 r.]

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: