Procedura postepowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

dodano: 06.06.2019

Leczenie choroby alkoholowej oznacza interwencję, która ma na celu przerwanie toczącego się procesu alkoholowego i prowadzi do trzeźwego, wolnego od wpływu alkoholu życia. Każda osoba uzależniona, która chciałaby szukać pomocy i aktywnie uczestniczyć w terapii odwykowej ma realne szanse na powrót do trzeźwości. Istnieje wiele powodów dla których ludzie popadają w alkoholizm, podobnie jest wiele przyczyn, które skłaniają ich do rozpoczęcia leczenia. Warto podjąć próbę do powrotu z tej niebezpiecznej drogi wg. obowiązujących niżej podanych procedur. Terapia osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolna, a przymus leczenia może być nałożony przez sąd.

Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich, w sądach rejonowych. Postępowanie w tym zakresie regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r. poz. 2137). Wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć:

  • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Prokuratura

Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do Sądu, a nie za pośrednictwem komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie go.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, których miejscem zamieszkania lub pobytu jest teren danego miasta, gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Telefonicznie udzielane są informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub adresach i telefonach poradni leczenia uzależnień.

Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, najbliższy członek rodziny, dalszy krewny, sąsiad lub instytucja (zakład pracy, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, prokuratura, policja, kurator).

Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowej z osobą nadużywająca alkoholu, zgłaszają problem pracownikowi socjalnemu lub dzielnicowemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

W przypadku nadużywania alkoholu połączonego z przemocą w rodzinie, Komisja kieruje wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny), w celu wszczęcia postępowania w stosunku do osoby będącej sprawcą problemu (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 1390).

Zgodnie z przepisami prawa, na leczenie odwykowe kierowane są osoby, które :

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • powodują demoralizację małoletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

Zgłoszoną osobę Komisja zaprasza na rozmowę motywującą do leczenia. Czas oczekiwania na wezwanie może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Rozmowę motywująca do leczenia prowadzi zespół ds. rozmów z osobami uzależnionymi. Jego członkowie informują wezwanych o wpłynięciu wniosku i celu spotkania, słuchają wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania, które są protokołowane i zapisywane w formularzu ‘’Rozmowa z wezwanym sprawcą problemu’’, który podpisują osoba wezwana i sporządzająca dokument z przebiegu spotkania. Na końcowym etapie rozmowy przedstawiona zostaje propozycja terapii w małopolskich placówkach lecznictwa odwykowego, leczenie jest bezpłatne. Koszty dojazdu do placówek niestacjonarnych (otwartych) na terenie powiatu nowosądeckiego są zwracane po przedłożeniu kart uczestnictwa w terapii.

Jeżeli osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwania, ani przed Komisją ani na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia, wówczas sprawę kieruje się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego (zgodnie z art. 24 – 36 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Gdy osoba uzależniona podejmuje decyzję o dobrowolnym leczeniu, podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, że w ciągu wyznaczonego okresu zgłosi się do wskazanej placówki celem podjęcia leczenia i dostarczy Komisji pisemne poświadczenie podjęcia terapii. Po kilku miesiącach na wezwanie Komisji udostępnia do wglądu poświadczenie kontynuacji leczenia odwykowego. Niepodjęcie terapii, przerwanie jej, powoduje skierowanie sprawy do sądu.

Miejska Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: