Aktualności OPS

dodano: 04.09.2019

[2022.08.17] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Złóż wniosek o wypłatę dodatku węglowego

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie, z którą świadczenie w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, zawierającymi, co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (węgiel kamienny, brykiet lub pellet).

Warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopad 2022 r. – wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju w pokoju nr 3 i 4 w godzinach od 8: 00 do 14:00.

Prosimy dołączać do wniosku deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Do pobrania:

 

[2022.07.29] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Warsztaty POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 12.05.2022 r. oraz 29.07.2022 r. odbyły się warsztaty kulinarne, ekonomiczne i zdrowego żywienia w ramach działań towarzyszących dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2021.

 

[2022.04.19] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Ogłoszenie w sprawie POPŻ "CARITAS"

[2022.04.07] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Wniosek o świadczenie pieniężne dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że na podstawie poniższych dokumentów można ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Pobierz:

 

[2022.01.27] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

[2022.01.18] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Program "Asystent Rodziny" na rok 2021

 

[2022.01.12] OPS w Piwnicznej- Zdroju: Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że od dnia 04.01.2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W Piwnicznej-Zdroju wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

 • w 2020 r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
 • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy wniosków złożonych w terminie do 31 stycznia 2022 r.). Druga  do dnia 2 grudnia 2022 r. Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku.

Dodatek osłonowy, a podatek dochodowy

Dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 44 64 128 lub (18) 44 68 415 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek 7:30 do 15:30, wtorek do piątek 7:00 do 15:00. Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy:

 • wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania  w formacie PDF: wniosek - dodatek osłonowy
 • wersji papierowej (tradycyjnej) dostępny  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2

 

[2021.02.04] OPS w Piwnicznej-Zdroju: Informacja dot. pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że w związku ze zmianą kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej z programu operacyjnego realizowanego przez ,,CARITAS” Archidiecezji Krakowskiej istnieje możliwość złożenia wniosku dotyczącego pomocy żywnościowej dla osób, które nie składały skierowania we wcześniejszym terminie w dniach od 08.02.2021 r. do 12.02.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochód nie może przekroczyć 220% kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542.20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161.60 zł dla osoby w rodzinie.

[2020.11.20] Ogłoszenie w sprawie POPŻ ,,CARITAS”

Ogłoszenie w sprawie POPŻ ,,CARITAS”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do 25.11.2020 r. przedłuża przyjmowanie skierowań dotyczących PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla osób, którym nie przekracza kryterium dochodowe tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł, natomiast na osobę w rodzinie 1056 zł.

[2020.10.07] Dyrektor OPS w Piwnicznej-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Dokumenty prosimy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2 bądź przesłać pocztą na wskazany adres do dnia 15 października 2020 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowiska pracownika socjalnego”.

Pobierz:

 

[2020.03.23] INFORMACJA OPS dot. numerów kontaktowych oraz pomocy żywnościowej dla osób pozostających w kwarantannie

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogranicza obsługę interesantów do formy telefonicznej i elektronicznej. Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.

Został wyznaczony telefon, gdzie będzie prowadzony dyżur pracowników tut. OPS w celu udzielania niezbędnych informacji.

Numery kontaktowe:

 • 18 446 41 28 - poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
 • 722 112 337 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 7:00 do 19:00

Adres e-mial:

 

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących, które pozostają w kwarantannie:

1. Pomoc żywnościowa z POPŻ dla osób w kwarantannie w trudnej sytuacji finansowej i braku pomocy ze strony najbliższych. Uwaga: nadal obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1056 zł na osobę w rodzinie. Z dostawą żywności do poszczególnych osób dotrze straż pożarna.

2. Pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych- świadczenie pieniężne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się a zarazem spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Istnieje możliwość odbycia kwarantanny poza domem:

Na terenie powiatu nowosądeckiego zostało wyznaczone miejsce do odbycia kwarantanny. To Internat Międzyszkolny przy ul. Daszyńskiego 19 w Starym Sączu.

[2020.01.22] OPS. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty prosimy składać osobiście w OPS w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2 bądź przesłać pocztą na wskazany adres do dnia 31 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego”.

Pobierz:

 

[2019.12.17] OPS. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuję osób, fundacji i stowarzyszeń do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Pobierz:

 

[2019.11.21] OPS. Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę/przebudowę/zmianę sposobu użytkowania obiektu: przy ulicy Marciszewskiego 9, Piwniczna-Zdrój, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie.

Pobierz:

 

[2019.11.21] OPS. Linki do stron internetowych:

 

[2019.11.15] OPS. Nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju

Nabór na stanowisko opiekuna

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. B. Chrobrego 2

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

 • pielęgniarka dyplomowana,
 • opiekunka domowa,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby starszej,

lub

 • wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

2. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia.

II.Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność, sumienność i obowiązkowość;

2. odpowiedzialność;

3. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole);

4. wysoka kultura osobista,

5. doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

6. prawo jazdy oraz własny środek transportu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

2. czynności gospodarcze,

3. czynności opiekuńcze,

4. czynności aktywizujące społecznie,

5. przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

7. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny, pozostałymi pracownikami OPS w Piwnicznej-Zdroju,

8. inne zadania zlecone przez Dyrektora.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny;

2. życiorys – curriculum vitae;

3. kwestionariusz osobowy;

4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;

5. oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. dane kontaktowe.

Dokumenty dodatkowe - kserokopie:

1) referencje;

2) świadectwa pracy;

3) zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;

4) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 V. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie OPS Piwniczna-Zdrój, bądź wysłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na opiekuna”).

2. Termin przyjmowania ofert upływa 27 listopada 2019 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Złożonych dokumentów aplikacyjnych OPS Piwniczna-Zdrój nie zwraca, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 4464128

 

[2019.11.08] OPS. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego! Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej lub w siedzibie Ośrodka. 

Szczegóły na:

 

 

[2019.11.08] Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę/przebudowę/zmianę sposobu użytkowania obiektu: przy ulicy Marciszewskiego 11, Piwniczna-Zdrój, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie.

[2019.10.31] OPS. Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty prosimy składać osobiście w OPS w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2, bądź przesłać pocztą na wskazany adres do dnia 12 listopada 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego”. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Pobierz:

 

[2019.09.04] OPS w Piwnicznej-Zdroju zaprasza do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/opswpzdroju,m,317991,2019.html

Kalendarz wydarzeń

Wybory uzupełniające
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: