Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022/2023

dodano: 18.06.2019

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2022/2023

AKCJA ZIMA: Całodobowy dyżur pełniony jest przez pracowników oczyszczalni pod numerem telefonu 18 414 38 36 oraz 603 576 169.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Do tych prac należy odśnieżanie, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz wywóz śniegu z miejsc jego nadmiernego nagromadzenia.

Wykaz podwykonawców odpowiedzialnych za odśnieżanie  poszczególnych rejonów na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

 

Zgłoszenia i uwagi dotyczące stanu dróg i ciągów komunikacyjnych/pieszych można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.

Utrzymanie ciągów pieszych

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy właściciele nieruchomości są zobowiązani m.in. do uprzątnięcia chodnika bezpośrednio przyległego do terenu nieruchomości ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń poprzez:

  • odgarnięcie z chodnika w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,
  • podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

Użyte do zwalczania śliskości materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i użytkowników terenów.

Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Zgodnie z powyższym, obowiązek utrzymania ciągów pieszych przylegających do terenów publicznych gminy Piwniczna-Zdrój należy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. Utrzymywane przez Zakład chodniki na terenie miasta to:

  • Rynek- przy UMiG, koło Szalet, ul. Rzeszutki – Ośrodek zdrowia, plac targowy
  • Schody: ul. Ogrodowa i ul.3-go Maja, ul. Marciszewskiego przy podstacji pogotowia, ul. Kolejowa od strony placu Jana Pawła II i rejon skweru k/Zameczku, ul. Kościuszki - od strony Popradu, i od ul. Leśnej do parku Zdrojowego, w rejonie Małej Pijalni do wjazdu na Kokuszkę
  • Chodnik nad potokiem Czercz i odnoga w kier. Szczawnickiej, ul. Daszyńskiego na skarpie k/figury, ul. Gąsiorowskiego
  • Kładka na Hanuszowie i przy stacji PKP Zdrój, most na Głębokie.

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: