Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji - etap II

dodano: 31.03.2022

Miasto i Gmina realizuje projekt:

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji - etap II

Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0248/18

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie niskiej emisji SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

Piwniczna-Zdrój, 19.04.2022 r.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na dofinasowanie do wymiany kotłów w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji - etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała Nr XLIV/348/2022 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Piwniczna-Zdrój w projekcie pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji - etap II”

Termin naboru wniosków: od 19.04.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji.

Pobierz:

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze - kotły biomasowe.

Wymiana źródeł ciepła oraz przebudowa systemów grzewczych przyczynią się do osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5), a także projekt będzie przeciwdziałał ubóstwu energetycznemu.

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu dotyczy efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych Wnioskodawcy:

  • poprawa jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój, i województwa małopolskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (czyste powietrze) w gospodarstwach indywidualnych.
  • ogólny rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój
  • podniesienie prestiżu Gminy poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski tj. biomasy
  • realizacja zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach strategicznych w szczególności PGN i POP WM.

Cele bezpośrednie projektu:

  • spadek poziomu emisji PM 10
  • spadek poziomu emisji PM 2,5
  • spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34)

Inwestycja związana z realizacją projektu może przyczynić się również do poprawy sytuacji ekonomicznej, podniesienia jakości zamieszkania, wzrostu gospodarczego związanego z turystyką, a także innymi sferami gospodarki

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Całkowita wartość projektu 871 768,00 zł w tym dofinasowanie 858 689,10 zł oraz wkład własny gminy 13 078,90 zł

Lokalny punkt informacji na temat projektu oraz informacji ekologicznej do zadań, którego należy promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie działań związanych z ochroną powietrza znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pokój nr.7

 

Kalendarz wydarzeń

FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: