Wybory do Rady Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 24.09.2023 r.

dodano: 11.08.2023

Małopolska Izba Rolnicza

Wybory do Rady Powiatowej w Nowym Sączu

  • Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone zostały na niedzielę 24 września 2023 r. głosowanie w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju  w godzinach od 8:00 – 18:00
  • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej do poniedziałku 4 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju.

INFORMACJE – Włodzimierz Grucela

18 44 64 043, 601 538 717

wgrucela@piwniczna.pl

Pobierz:

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte są w § 12. UCHWAŁY NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

1.Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

2.Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej;

wzór zgłoszenia określa załącznik nr 9 oraz 9a do uchwały.

4.Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11.

5.Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6.Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata do rady powiatowej MIR (do pobrania):

►Zgłoszenie kandydata (►docx; ►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: