Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej

dodano: 23.07.2019

"Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności

Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej"

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Zasięg: Województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022

Kwota dofinasowania: 5.270.106,25 zł

 

Cel główny projektu:       

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność́ na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z  8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

 

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

1. promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,

2. wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne

3. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 

Działania realizowane w 3-letnim projekcie to:

1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce

2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych

3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane)

4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne

5. Baza możliwości inwestycyjnych

6. Warsztaty dla MŚP

 

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

Kierownik Projektu: Przemysław Zaremba, mail: pzaremba@f-rr.org

Szczegóły Projektu: http://f-rr.org/projects-archive/dzialanie-3-3-umiedzynarodowienie-malopolskiej-gospodarki-poddzialanie-3-3-1-promocja-gospodarcza-malopolski/

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: