Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

dodano: 18.06.2019

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 ze zm.) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.  W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy  Piwniczna-Zdrój  jest organem właściwym w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wypłaty.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 1 września.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 2. świadczenie pielęgnacyjne (bez kryterium dochodowego)

3. zasiłek pielęgnacyjny (bez kryterium dochodowego)

4. specjalny zasiłek opiekuńczy (kryterium dochodowe wynosi 764zł na osobę)

5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (kryterium dochodowe wynosi 1922zł na osobę)

6. świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego)

oraz

zasiłek dla opiekuna - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) - bez kryterium dochodowego 

Kwoty świadczeń  wynoszą:

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Zasiłek rodzinny

95,00 zł -  do 5 roku życia

124,00 zł- do 18 roku życia

135,00 zł- do 24 roku życia

Urodzenia dziecka

1000,00 zł

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

Samotnego wychowania dziecka

193,00 zł- nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

90,00 zł

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia

110,00 zł

Rozpoczęcie roku szkolonego ( w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)

100,00 zł

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

113,00 zł

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

69,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny

184,42 zł

Świadczenie pielęgnacyjny

1583,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00 zł

Zasiłek dla opiekuna

620,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

1000,00 zł

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO

od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. wynosi:

  • 674 zł netto na osobę w rodzinie lub
  • 764 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
  • w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (tz. złotówka za złotówkę – obowiązuje od 2016-01-01).

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: