Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych

dodano: 20.06.2019

Termin realizacji 17.07.2009 – 31.12.2012 rok

Cel główny projektu został sformułowany następująco: „Poprawa atrakcyjności miasta Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem”.

Cele ogólne projektu to:

 • rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie miasta Piwniczna-Zdrój,
 • rozwój oferty kulturalno-rozrywkowej miasta,
 • efektywne wykorzystanie miejskiej przestrzeni, poprawa jej jakości i funkcjonalności,
 • wzrost aktywności gospodarczej,
 • poprawa konkurencyjności miasta Piwniczna-Zdrój,
 • ożywienie życia społecznego w mieście Piwniczna-Zdrój,
 • wykorzystanie istniejącego potencjału miasta Piwniczna-Zdrój do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą kompleksowa rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego oraz zagospodarowanie przyległych do niego bulwarów nad Popradem, na które to działania składają się:

 • urządzenie placu zabaw dla dzieci,
 • urządzenie placu do gry w
 • budowa elementów małej architektury (ławki parkowe , pergola drewniana, kosze na śmieci, ławko-stoły,
 • budowa amfiteatru na około 250 osób,
 • nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej,
 • wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych i jezdnych,
 • wykonanie murków betonowych wraz z obłożeniem kamieniem naturalnym,
 • wykonanie oświetlenia,
 • urządzenie plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej,
 • budowa budynku gospodarczego (zaplecze sanitarno-higieniczne),
 • dostawa i montaż urządzeń skate-parku,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego,
 • wykonanie ogrodzenia (wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska, wymiana ogrodzenia wokół Cmentarza Żydowskiego).

W dniu 31.12.2012 roku zakończono realizację projektu „Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój.  Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych” w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 6, Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A; Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji.

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu głównego jakim był „Poprawa atrakcyjności miasta Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem”.

W ramach projektu zrewaloryzowano obszar zdrojowo-uzdrowiskowy oraz zagospodarowano przyległe do niego bulwary nad Popradem.  Podjęto następujące działania:

 • urządzono place zabaw dla dzieci,
 • urządzono  pole szachowe
 • wybudowano elementy małej architektury (ławki parkowe , pergole drewniane, kosze na śmieci, ławko-stoły)
 • wybudowano amfiteatr na około 250 osób,
 • wykonano nawierzchnię na ciągach pieszych i jezdnych,
 • wykonano murki betonowe wraz z obłożeniem kamieniem naturalnym,
 • wykonano oświetlenie obszaru,
 • urządzono plaże, pole namiotowe i przystań flisacką,
 • zainstalowano zaplecze sanitarno-higieniczne na polu namiotowym,
 • zmodernizowano  skate-park,
 • wybudowano boisko wielofunkcyjne,
 • wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska,
 • wyremontowano most łukowy,
 • wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Poprad,
 • urządzono Leśny Park Zdrojowy.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: