Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

dodano: 20.06.2019

 1. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
 1. Tytuł operacji: "Budowa obiektu sportowego pełniącego funkcje rekreacyjną, dydaktyczną i świetlicy środowiskowej"
 2. Cel operacji: Poprawa standardu życia mieszkańców tej miejscowości

 

 1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 
 1. Tytuł operacji: „Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego w Łomnicy Zdroju z przeznaczeniem na działalność kulturalno-turystyczną”
 2. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez rozbudowę budynku gminnego w Łomnicy Zdroju z przeznaczeniem na działalność turystyczną.


  Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie istniejących terenów urządzeń sportowych i zieleni w Wierchomli Wielkiej”
 2. Zadanie realizowane w dwóch etapach obejmuje remont boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, budowę małej architektury oraz ogrodzenie terenu. 
 3. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie bezpiecznych miejsc do rekreacji zarówno dla młodszego i starszego pokolenia mieszkańców oraz gości i turystów poprzez zagospodarowanie istniejących terenów ogólnodostępnych.

 

 1. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
 1. Tytuł operacji: „Budowa świetlicy środowiskowej w Zubrzyku”
 2. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i aktywizacji działań społeczno-kulturalnych oraz nawiązywania kontaktów, poprzez budowę świetlicy środowiskowej w Zubrzyku.

Powstanie budynek dwukondygnacyjny, z wewnętrznymi instalacjami wod-can, wentylacją mechaniczną, c.o. wraz z kotłownią. Budynek w swym programie zawiera: wiatrołap, hol, salę komputerowa na 8 stanowisk, kotłownię, szatnię, toalety – w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie magazynowe, oraz sale spotkań w której jednocześnie może przebywać do 50 osób. W ramach projektu budynek będzie wyposażony.

 

 1. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie parkingu i miejsc rekreacyjnych wokół budynku gminnego pełniącego funkcję kulturalno-turystyczne oraz doposażenie budynku do działalności społeczno-kulturalnej” – jest to II etap rozbudowy budynku gminnego w Łomnicy Zdroju. 
 2. Cel operacji: Poprawa jakosci zycia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni do nawiazywania kontaktów społecznych

 

 1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach Małych projektów.
 1. Tytuł operacji: Piwniczna - Zdrój i okolice - album fotograficzny promujący Gminę i okolice.
 2. Cel operacji: Wzmocnienie promocji i atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz zachowanie specyfiki i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

 

 1.  Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie istniejącego placu targowego w Piwnicznej - Zdroju wraz z budową stałych miejsc sprzedaży w postaci stoisk handlowych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej.”
 2. Cel operacji: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Piwniczna –Zdrój        
 3. Okres realizacji 2012 – 2013r.

Przedmiotowa inwestycja, realizowana w Piwnicznej - Zdroju, spełnia wszystkie warunki określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 lipca 2011r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 . 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem targowisko stałe powinno być:

 • utwardzone;
 • oświetlone;
 • przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;
 • wyposażone w: Koncepcja >>
  • odpływ wody deszczowej,
  • zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska – w przypadku naszego placu targowego, wszystkie stałe miejsca sprzedaży (5 straganów) będzie zadaszone
  • miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne –  powstanie budynek toalet dla sprzedających wraz z wbudowanym pomieszczeniem śmietnika;
  • podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno - spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;- w naszym przypadku na produkty rolno spożywcze (np. )przeznaczone będą trzy stałe stanowiska sprzedaży.
  • zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;
  • oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

 

 1. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.
 1. Tytuł operacji: „Remont  infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie terenu nad zaporą Czercz w Piwnicznej - Zdroju”
 2. Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy zaporze.
 3. Termin zakończenia realizacji: 31 maja 2013r.

 

 1. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.
 1. Tytuł operacji: "Jarmark Piwniczański - sposób na promocję produktów lokalnych"
 2. Cel operacji: Inicjowanie powstawania i wprowadzania na rynek produktów i usług stanowiących lokalne zasoby oraz ich promocja na obszarze LSR.
 3. Termin zakończenia realizacji 31.10.2013r. 

 

 1. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.
 1. Tytuł operacji: „Remont  infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie terenu nad zaporą Czercz w Piwnicznej - Zdroju”
 2. Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy zaporze.
 3. Termin zakończenia realizacji: 31 maja 2013r.

 

 1. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.
 1. Tytuł operacji: „Remont alejki spacerowej i miejsc wypoczynkowych na Śmigowskim w uzdrowisku Piwniczna –Zdrój."
 2. Cel operacji: Poprawa estetyki  infrastruktury publicznej i wzmocnienie jej funkcji rekreacyjno-turystycznej.
 3. Termin zakończenia realizacji: 30 października 2013r.
 4. Opis operacji: Operacja zakładała przywrócenie estetyki,  poprawę bezpieczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez remont alejki spacerowej w części uzdrowiskowej gminy na osiedlu Śmigowskie polegający na remoncie schodków na alejce i miejsc odpoczynku (ławek).

 

 1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 
 1. Tytuł operacji: „Budowa placu zabaw we wsi Kokuszka"
 2. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie bezpiecznych miejsc do rekreacji i nawiązywania kontaktów mieszkańców oraz turystów poprzez budowę placu zabaw..
 3. Termin zakończenia realizacji: 30 maj 2014r.
 4. Opis operacji: Operacja polega na wybudowaniu placu zabaw we wsi Kokuszka, na części działki nr 971.
 5. Teren placu zabaw podzielony jest na dwie strefy: - strefa dla najmłodszych dzieci w wieku 0.5-5 lat- strefa dla "starszaków" - powyżej 5 roku życia
 6. Elementy objęte zakresem operacji:
 • ogrodzenie terenu placu zabaw:
 • chodnik przy placu zabaw o powierzchni 28 m2
 • nawierzchnia placu zabaw: przy urządzeniach placu zabaw (zestawy zabawowe ) jest  nawierzchnia bezpieczna, amortyzującą upadek z wysokości. Poza nawierzchnią elastyczną, na pozostałej części placu zabaw zaprojektowano także nawierzchnie z kory o grubości 30cm.  
 • obrzeza placu zabaw- krawężniki gumowe,
 • mała architektura parkowa: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem
 • zieleń: pomiędzy ławkami, na obwodzie placu zabaw zaprojektowano zieleń niską, strefa dla najmłodszych oddzielona została niewielkim płotkiem
 • wyposażenie placu zabaw:
 1. Zestaw do zajęć ruchowych - sztuk 1
 2. Karuzela - sztuk 1
 3. Belka balansująca - sztuk 1
 1. Stopnie balansujące - sztuk 1
 2. Bujak na sprężynie - sztuk 1
 3. Zestaw do zajęć ruchowych dla najmłodszych - sztuk 1
 4. Stolik z ławkami - sztuk 1
 5. Huśtawka wagowa - sztuk 2
 6. Huśtawka typu gniazdo - sztuk 1
 7. Wielofunkcyjna drabinka - sztuk 1
 8. Urządzenie typu lokomotywa - sztuk 1

 

 1. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.
 1. Tytuł Projektu; „Remont zabytkowej studni w  Piwnicznej –Zdroju”.
 2. Cel projektu; Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowej studni w Piwnicznej - Zdroju.
 3. Opis operacji: Znajdująca się w centrum rynku Piwnicznej - Zdroju studnia, wraz z przylegającym do niej zieleńcem ograniczonym krawężnikami, od 30 czerwca 2008roku wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Pierwotnie studnia w tym miejscu zbudowana była w XVII w. i służyła do zaopatrywania w wodę mieszkańców Piwnicznej, pełniąc również funkcję zbiornika przeciw pożarowego. W czasie pożaru w 1876r. ówczesna obudowa studni spłonęła, uratowała się tylko figura św. Floriana. Obecna forma  architektoniczna studni wraz z jej obudową i zadaszeniem pochodzi z roku 1913, kiedy została odbudowana po zniszczeniu pożarem  w 1876 roku. Studnie nakrywa dach brogowy na rzucie kwadratu podparty czterema  masywnymi murowanymi filarami. W trójkątnych szczytach każdej połaci dachowej współcześnie malowane elementy dekoracyjne nawiązujące do historii miasta i studni oraz cechów rzemieślniczych. Dach zwieńczony ażurową wieżyczką nakrytą daszkiem iglicowym, w której umieszczona jest duża rzeźba św. Floriana, pochodząca z poprzedniej studni istniejącej w tym miejscu. Dach studni i wieżyczki pokryty gładką blachą ocynkowaną.
 4. Projekt swym zakresem obejmuje: Roboty przygotowawcze, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne blachy pokrycia dachu i wieżyczki z naprawą uszkodzeń, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne profili stalowych konstrukcji dachu, Czyszczenie i malowanie balustrady stalowej, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne deskowania podsiębitek i sufitu nad studnią, Renowacja tynków na cembrowinie i filarach studni z malowaniem elewacji, Renowacja cokolika kamiennego na cembrowinie i filarach studni, Renowacja konserwatorska drewnianej figury św. Floriana
 5. Efektem projektu ma być przywrócenie estetyki i zabezpieczenie przed niszczeniem zabytkowego obiektu.
 6. Termin zakończenia: 31 maja 2014r.

 

 1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach Małych projektów.
 1. Tytuł operacji: ”Przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego promującego Gminę Piwniczna-Zdrój”
 2. Cel operacji: „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego promującego gminę Piwniczna-Zdrój”.

 

 1. Tytuł. „Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego i miejsc wypoczynkowych w Piwnicznej –Zdrój”

Zakończono realizację zadania pn. „Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego i miejsc wypoczynkowych w Piwnicznej –Zdrój” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Oś 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013. 

Celem zadania było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz bezpieczeństwa turystów i mieszkańców poprzez remont połączony z modernizacją odcinka gminnego szlaku rowerowego oraz miejsc wypoczynkowych. 

Zadanie dotyczyło remontu połączonego z modernizacją ok. 100 mb szlaku rowerowego z zastosowaniem płyt betonowych o wymiarach 100 x 75 cm x 12 cm ułożonych w dwóch pasach (uzupełnienie płytami ubytków, nierówności, wyrw na przebiegu szlaku) oraz modernizację miejsc odpoczynku (wykonanie i montaż ławek).  

Efektem będzie zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej, która wpłynie na poprawę, jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej całej miejscowości oraz rozwój produktów turystycznych (turystyki rowerowej).

Przedmiotowa operacja jest kolejną realizowaną przez Miasto i Gminę Piwniczna -Zdrój, która przyczynia się do poprawy życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.  Szlak rowerowy przebiega przez teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego.  Szlaki turystyczne na terenie gminy, zarówno piesze i rowerowe, są najbardziej popularną i dostępna infrastrukturą turystyczną na terenie gminy a turystyka rowerowa jest głównym produktem turystycznym tego regionu. Istniejące szlaki rowerowe wymagają poprawy ich stanu technicznego. Szczególnie te łatwiejsze o niewielkim stopniu trudności, z których korzystać mogą całe rodziny, powinny być bezpieczne.  Przedmiotowa operacja polegającą na remoncie połączonym z modernizacją najbardziej niebezpiecznych fragmentów gminnego szlaku rowerowego oznaczonego kolorem brązowym (przebieg: Piwniczna - Jarzębaki - Łomnica - całkowita długość 10km, różnica wysokości 373/640mnp.) oraz miejsc wypoczynkowych na jego przebiegu (ławek) przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy, poprawy bezpieczeństwa turystów(rowerzystów).

Koszt całkowity zadania ok. 21 800zł. Dofinansowanie wynosi ok. 14 800zł.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: