Pracownicy Urzędu

dodano: 06.06.2019

 

EDYTA BRONGIEL

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju

e-mail: ebrongiel@piwniczna.pl 

 

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

KOŚCIÓŁEK-MICHALIK  Patrycja

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: gmina@piwniczna.pl, tel. (18) 446 40 43

3. zadania:

 • prowadzenie sekretariatu Urzędu,
 • łączność teleinformatyczna,
 • obsługa petentów/interesantów, terminarz przyjęć burmistrza i kierownictwa,
 • informacja stanowiskowa,
 • dziennik podawczy, elektroniczny obieg dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • rejestry umów i  rachunków,
 • ewidencja pracownicza czasu pracy, urlopowa, wyjść i wyjazdów, lista obecności,
 • zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe.

 

NIEĆ Magdalena

1. stanowisko: referent

2. kontakt: rada@piwniczna.pl, tel. wew. 43

3. zadania:

 • prowadzenie biura Rady Miasta i Gminy,
 • organizacja sesji i posiedzeń komisji, protokoły,
 • przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie materiałów na posiedzenia Rady,
 • publikacja urzędowa i przekazywanie dokumentów do publicznej wiadomości.
 • rejestr interpelacji, wniosków i zapytań,
 • organizacja spotkań, wizyt, delegacji, narad,
 • sprawy funkcyjne, osobowe i świadczenia radnych.
 • promocja – materiały i wydawnictwa.

 

Zespół stanowisk ds. obywatelskich (USC)

JAREK Kamila

1. stanowisko: Z-ca kierownika USC

2. kontakt: usc@piwniczna.pl, tel. wew. 39

3. zadania:

 • rejestracja i księgi stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych,
 • akty urodzeń, małżeństw, zgonów i ich odpisy,
 • oświadczenia, zezwolenia i zaświadczenia związane z zawarciem małżeństwa, zmianą nazwisk, nadaniem imion dzieci, uznania ojcostwa,
 • transkrypcja zagranicznych aktów,
 • ewidencja ludności,
 • wydawanie dowodów osobistych.

 

TOMASIAK Bogusława

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: usc@piwniczna.pl, tel. wew. 39

3. zadania:

 • ewidencja ludności, rejestracja danych o miejscu pobytu stałego i czasowego,
 • rejestr wyborców i spisy wyborców,
 • zbiór danych osobowych  numeru PESEL oraz nadawanie i zmiany
 • postepowanie administracyjne w sprawach zameldowań i wymeldowań.
 • wydawanie i wymiana dowodów osobistych.
 • kwalifikacja wojskowa.

 

Zespół stanowisk ds. inwestycji i gospodarki lokalnej

POLAKIEWICZ Elżbieta

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: epolakiewicz@piwniczna.pl,  tel. wew. 31, 40.

3. zadania:

 • zamówienia publiczne Miasta i Gminy,
 • postępowania przetargowe i umowy,
 • elektroniczny rejestr umów,
 • Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego, głównie stowarzyszeniami,
 • kultura fizyczna i sport – rozwój i współpraca,
 • inwestycje sportowo-rekreacyjne,
 • badanie, rozpoznawanie, analiza i planowanie programów pod kątem możliwości pozyskiwania środków w ramach  funduszy Unii Europejskiej,
 • aplikowanie o środki z funduszy europejskich poprzez krajowe i regionalne programy,
 • dokumentacja do wniosków o dofinansowanie,
 • inwestycje finansowane z funduszy unijnych i dotacji,
 • współpraca w organizacji przedsięwzięć i imprez o charakterze turystyczno-promocyjnym.

 

DULAK Lidia

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: ldulak@piwniczna.pl, tel. wew. 31, 40.

3. zadania:

 • inwestycje drogowo-mostowe,
 • zarządzanie drogami gminnymi  i organizacja ruchu,
 • bieżące utrzymanie dróg, chodników, placów i urządzeń drogowych, remonty, naprawy, oświetlenie uliczne,
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • fundusz sołecki – zadania na terenie wsi.

 

PASZKIEWICZ Barbara

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: bpaszkiewicz@piwniczna.pl, tel. wew. 48.

3. zadania:

 • ochrona środowiska i przyrody,
 • ocena oddziaływania na środowisko, informacje o środowisku i jego ochronie,
 • postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gminne programy - ochrony środowiska, powietrza, gospodarki odpadami,
 • działalność regulowana w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 • utrzymanie czystości w gminie – wywóz odpadów,
 • usługi komunalne w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,

 

LOMPART-PORĘBSKA  Agnieszka

1. stanowisko: inspektor - EKODORADCA

2. kontakt: aporebska@piwniczna.pl, tel. wew. 48.

3. zadania:

 • eko-doradztwo w zakresie ochrony powietrza i współtworzenie gminnej strategii poprawy jakości powietrza,
 • realizacja programów pomocowych służącym ograniczeniu emisji i pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków na wymianę źródeł ciepła,
 • działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej.
 • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
 • prowadzenie punktu obsługi programów ochrony powietrza i odnawialnych źródeł ciepła,
 • kampania informacyjna i kontrole przestrzegania przepisów ochrony powietrza.

 

KUMOREK Michał

1. stanowisko:  ds. gospodarki odpadami i kontroli parkingowej

2. kontakt: aporebska@piwniczna.pl, tel. wew. 52.

3. zadania:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych – ewidencja deklaracji i naliczenia opłat
 • kody kreskowe na odpady
 • ewidencja źródeł ciepła - baza Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków,
 • kontrola prawidłowości uiszczania opłat parkingowych

 

Zespół stanowisk ds. przestrzennych i mienia

MAŚLANKA Paweł

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: pmaslanka@piwniczna.pl, tel. wew. 41, 49.

3. zadania:

 • studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • procedura sporządzania i uchwalania  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
 • wnioski do planów przestrzennych,
 • wypisy, wyrysy i zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w planie przestrzennym,
 • decyzje lokalizacyjne i warunkach zabudowy,
 • opinie do projektów podziału nieruchomości,
 • strefy uzdrowiskowe oraz operat uzdrowiskowy,
 • ochrona zabytków oraz gminny program ochrony zabytków.

 

(tymczasowo w zastępstwie Paweł Maślanka)

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt  tel. wew. 41, 49.

3. zadania:

 • ewidencja zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem gminnym,
 • sprzedaż i nabywanie, zamiany nieruchomości,
 • dzierżawa, najem, użyczenia, trwały zarząd nieruchomości,
 • wieczyste użytkowanie, opłaty, przekształcenia w prawo własności,
 • zarządzanie, utrzymanie, planowani i zagospodarowanie nieruchomości gminnych.

 

WOJTAS Marcin

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: mwojtas@piwniczna.pl, tel. wew. 41, 49.

3. zadania:

 • podziały nieruchomości – decyzje,
 • postępowanie administracyjne dotyczące  rozgraniczeń nieruchomości,
 • ewidencja i nadawanie numerów nieruchomości (numeracja budynków),
 • ochrona gruntów leśnych i rolnych,
 • gospodarowanie mieniem gminnym w zakresie geodezyjno-kartograficznym.

 

Zespół stanowisk ds. ochronnych i bezpieczeństwa

GRUCELA Włodzimierz

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt:wgrucela@piwniczna.pl, tel. wew. 53

3. zadania:

 • działalność gospodarcza – wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe,
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ochrona zwierząt – program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 • publiczny transport drogowy, przystanki komunikacji publicznej,
 • indywidualne  sprawy rolników, dopłaty do paliwa.

 

TOMASZEWSKI Czesław

1. stanowisko: Komendant MG OSP

2. kontakt: gmina@piwniczna.pl, tel. wew. 52.

3. zadania:

 • utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej,
 • ochrona przeciwpożarowa.

 

Zespół stanowisk ds. finansów

KULIG Zofia

1. stanowisko: Skarbnik Gminy

2. kontakt: zkulig@piwniczna.pl tel. wew. 44.

 

MAMIAK Agnieszka

1. kontakt: amamiak@piwniczna.pl, tel. wew. 44.

2. zadania:

 • rachunkowość budżetu,
 • ewidencja finansowo-księgowa,
 • rachunkowość syntetyczno-analityczna,
 • łączne sprawozdania operacji finansowych,
 • sprawozdania budżetowe.

 

OLSZANECKA Magdalena

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: molszanecka@piwniczna.pl, tel. wew. 47.

3. zadania:

 • ewidencja składników majątkowych – środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne.
 • inwentaryzacja składników majątkowych.
 • świadczenia pracownicze – płace, fundusz socjalny.
 • rozliczenia podatkowe i ubezpieczeń społecznych pracowników i zleceniobiorców

 

GUMULAK Elżbieta

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: egumulak@piwniczna.pl, tel. wew. 33.

3. zadania:

 • księgowość podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
 • księgowość opłat lokalnych – targowa, parkingowa, miejscowa, uzdrowiskowa,
 • postępowanie egzekucyjne podatków i opłat,
 • inkaso podatków i opłat,
 • sprawozdania księgowości podatkowej i opłat.

 

TOKARZ Maria

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: mtokarz@piwniczna.pl, tel. wew. 33.

3. zadania:

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe,
 • ewidencja obrotów operacji kasowych,
 • raporty przychodowe i rozchodowe.

 

POTOK Jadwiga

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: jpotok@piwniczna.pl, tel. wew. 54

3. zadania:

 • wymiar podatków i ewidencje podatków,
 • decyzje podatkowe – od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
 • podatki – umorzenia, ulgi, przesunięcia terminów, rozłożenia na raty,
 • zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • zaświadczenia o (nie)zaleganiu w podatkach, dochodach z gospodarstw rolnych, okresach ubezpieczeń rolników.

 

LACH Zofia

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: zlach@piwniczna.pl, tel. wew. 47

3. zadania:

 • podatki i  opłaty z tytułu umów cywilno-prawnych,
 • ewidencja sprzedaży i zakupów w zakresie podatku od towarów i usług – VAT,
 • faktury z umów cywilno-prawnych, rozliczenia,
 • rachunkowość syntetyczno-analityczna dochodów „niepodatkowych”.

 

GUMULAK Kamila

1. stanowisko: inspektor

2. kontakt: kgumulak@piwniczna.pl, tel. wew. 48.

3. zadania:

 • realizacja wydatków budżetowych – obieg rachunków i faktur w zakresie rachunkowym,
 • ewidencja i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczanie, ściąganie, ulgi i umorzenia, egzekucja.

  

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: