Pracownicy Urzędu

dodano: 06.06.2019

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

KROCZEK Małgorzata

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: gmina@piwniczna.pl, tel. (18) 446 40 43
 3. zadania:
  • prowadzenie sekretariatu Urzędu,
  • łączność teleinformatyczna,
  • obsługa petentów/interesantów, terminarz przyjęć burmistrza i kierownictwa,
  • informacja stanowiskowa,
  • dziennik podawczy, elektroniczny obieg dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
  • rejestry umów i  rachunków,
  • ewidencja pracownicza czasu pracy, urlopowa, wyjść i wyjazdów, lista obecności,
  • zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe.

 

GRUCELA Włodzimierz

 1. stanowisko: inspektor/pełnomocnik
 2. kontakt: wgrucela@piwniczna.pl, tel. wewm. 36, kom. 601538717
 3. zadania:
  • organizacja i funkcjonowanie Urzędu,
  • sprawy pracownicze-kadry,
  • organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • wybory organów jednostek pomocniczych, zebrania ogólne mieszkańców,
  • konsultacje społeczne,
  • przeprowadzanie wyborów i referendów,
  • spisy powszechne.

 

NIEĆ Magdalena

 1. stanowisko: referent
 2. kontakt: rada@piwniczna.pl, tel. wew. 43
 3. zadania:
  • prowadzenie biura Rady Miasta i Gminy,
  • organizacja sesji i posiedzeń komisji, protokoły,
  • przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie materiałów na posiedzenia Rady,
  • publikacja urzędowa i przekazywanie dokumentów do publicznej wiadomości.
  • rejestr interpelacji, wniosków i zapytań,
  • organizacja spotkań, wizyt, delegacji, narad,
  • sprawy funkcyjne, osobowe i świadczenia radnych.
  • promocja - materiały i wydawnictwa.

 

Zespół stanowisk ds. obywatelskich (USC)

JAREK Kamila

 1. stanowisko: Z-ca kierownika USC
 2. kontakt: usc@piwniczna.pl, tel. wew. 39
 3. zadania:
  • rejestracja i księgi stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych,
  • akty urodzeń, małżeństw, zgonów i ich odpisy,
  • oświadczenia, zezwolenia i zaświadczenia związane z zawarciem małżeństwa, zmianą nazwisk, nadaniem imion dzieci, uznania ojcostwa,
  • transkrypcja zagranicznych aktów,
  • ewidencja ludności,
  • wydawanie dowodów osobistych.

 

TOMASIAK Bogusława

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: usc@piwniczna.pl, tel. wew. 39
 3. zadania:
  • ewidencja ludności, rejestracja danych o miejscu pobytu stałego i czasowego,
  • rejestr wyborców i spisy wyborców,
  • zbiór danych osobowych  numeru PESEL oraz nadawanie i zmiany
  • postepowanie administracyjne w sprawach zameldowań i wymeldowań.
  • wydawanie i wymiana dowodów osobistych.
  • kwalifikacja wojskowa.

 

Zespół stanowisk ds. inwestycji i gospodarki lokalnej

POLAKIEWICZ Elżbieta

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: epolakiewicz@piwniczna.pl,  tel. wew. 31, 40.
 3. zadania:
  • zamówienia publiczne Miasta i Gminy,
  • postępowania przetargowe i umowy,
  • elektroniczny rejestr umów,
  • Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
  • współpraca z organizacjami pożytku publicznego, głównie stowarzyszeniami,
  • kultura fizyczna i sport – rozwój i współpraca,
  • inwestycje sportowo-rekreacyjne,
  • badanie, rozpoznawanie, analiza i planowanie programów pod kątem możliwości pozyskiwania środków w ramach  funduszy Unii Europejskiej,
  • aplikowanie o środki z funduszy europejskich poprzez krajowe i regionalne programy,
  • dokumentacja do wniosków o dofinansowanie,
  • inwestycje finansowane z funduszy unijnych i dotacji,
  • współpraca w organizacji przedsięwzięć i imprez o charakterze turystyczno-promocyjnym.

 

DULAK Lidia

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: ldulak@piwniczna.pl, tel. wew. 31, 40.
 3. zadania:
  • inwestycje drogowo-mostowe,
  • zarządzanie drogami gminnymi  i organizacja ruchu,
  • bieżące utrzymanie dróg, chodników, placów i urządzeń drogowych, remonty, naprawy, oświetlenie uliczne,
  • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • fundusz sołecki - zadania na terenie wsi.

 

PASZKIEWICZ Barbara

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: bpaszkiewicz@piwniczna.pl, tel. wew. 52.
 3. zadania:
  • ochrona środowiska i przyrody,
  • ocena oddziaływania na środowisko, informacje o środowisku i jego ochronie,
  • postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gminne programy - ochrony środowiska, powietrza, gospodarki odpadami,
  • działalność regulowana w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  • utrzymanie czystości w gminie – wywóz odpadów,
  • usługi komunalne w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych – deklaracje opłat,
  • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

LOMPART-PORĘBSKA Agnieszka

 1. stanowisko: inspektor - EKODORADCA
 2. kontakt: aporebska@piwniczna.pl, tel. wew. 52.
 3. zadania:
  • eko-doradztwo w zakresie ochrony powietrza i współtworzenie gminnej strategii poprawy jakości powietrza,
  • realizacja programów pomocowych służącym ograniczeniu emisji i pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków na wymianę źródeł ciepła,
  • działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej,
  • prowadzenie punktu obsługi programów ochrony powietrza i odnawialnych źródeł ciepła,
  • kampania informacyjna i kontrole przestrzegania przepisów ochorny powietrza.

 

Zespół stanowisk ds. przestrzennych i mienia

MAŚLANKA Paweł

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: pmaslanka@piwniczna.pl, tel. wew. 41, 49.
 3. zadania:
  • studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • procedura sporządzania i uchwalania  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
  • wnioski do planów przestrzennych,
  • wypisy, wyrysy i zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w planie przestrzennym,
  • decyzje lokalizacyjne i warunkach zabudowy,
  • opinie do projektów podziału nieruchomości,
  • strefy uzdrowiskowe oraz operat uzdrowiskowy,
  • ochrona zabytków oraz gminny program ochrony zabytków.

 

KISIELOWSKA Aleksandra

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: akisielowska@piwniczna.pl tel. wew. 41, 49.
 3. zadania:
  • ewidencja zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem gminnym,
  • sprzedaż i nabywanie, zamiany nieruchomości,
  • dzierżawa, najem, użyczenia, trwały zarząd nieruchomości,
  • wieczyste użytkowanie, opłaty, przekształcenia w prawo własności,
  • zarządzanie, utrzymanie, planowani i zagospodarowanie nieruchomości gminnych.

 

WOJTAS Marcin

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: mwojtas@piwniczna.pl, tel. wew. 41, 49.
 3. zadania:
  • podziały nieruchomości – decyzje,
  • postępowanie administracyjne dotyczące  rozgraniczeń nieruchomości,
  • ewidencja i nadawanie numerów nieruchomości (numeracja budynków),
  • ochrona gruntów leśnych i rolnych,
  • gospodarowanie mieniem gminnym w zakresie geodezyjno-kartograficznym.

 

Zespół stanowisk ds. ochronnych i bezpieczeństwa

STAŃCZAK Zenon

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: zstanczak@piwniczna.pl, tel. wew. 31, 40.
 3. zadania:
  • działalność gospodarcza – wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • ochrona zwierząt – program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
  • publiczny transport drogowy, przystanki komunikacji publicznej,
  • indywidualne sprawy rolników, dopłaty do paliwa.

 

TOMASZEWSKI Czesław

 1. stanowisko: Komendant MG OSP
 2. kontakt: gmina@piwniczna.pl, tel. wew. 53.
 3. zadania:
  • utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej,
  • ochrona przeciwpożarowa.

 

Zespół stanowisk ds. finansów

KULIG Zofia

 1. stanowisko: Skarbnik Gminy
 2. kontakt: zkulig@piwniczna.pl tel. wew. 44.

 

MAMIAK Agnieszka

 1. kontakt: amamiak@piwniczna.pl, tel. wew. 44.
 2. zadania:
  • rachunkowość budżetu,
  • ewidencja finansowo-księgowa,
  • rachunkowość syntetyczno-analityczna,
  • łączne sprawozdania operacji finansowych,
  • sprawozdania budżetowe.

 

OLSZANECKA Magdalena

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: molszanecka@piwniczna.pl, tel. wew. 42.
 3. zadania:
  • ewidencja składników majątkowych - środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne.
  • inwentaryzacja składników majątkowych.
  • świadczenia pracownicze - płace, fundusz socjalny,
  • rozliczenia podatkowe i ubezpieczeń społecznych pracowników i zleceniobiorców.

 

GUMULAK Elżbieta

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: egumulak@piwniczna.pl, tel. wew. 48.
 3. zadania:
  • księgowość podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
  • księgowość opłat lokalnych – targowa, parkingowa, miejscowa, uzdrowiskowa,
  • postępowanie egzekucyjne podatków i opłat,
  • inkaso podatków i opłat,
  • sprawozdania księgowości podatkowej i opłat.

 

TOKARZ Maria

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: mtokarz@piwniczna.pl, tel. wew. 48.
 3. zadania:
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe,
  • ewidencja obrotów operacji kasowych,
  • raporty przychodowe i rozchodowe.

 

POTOK Jadwiga

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: jpotok@piwniczna.pl, tel. wew. 54.
 3. zadania:
  • wymiar podatków i ewidencje podatków,
  • decyzje podatkowe – od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
  • podatki – umorzenia, ulgi, przesunięcia terminów, rozłożenia na raty,
  • zaświadczenia o stanie majątkowym,
  • zaświadczenia o (nie)zaleganiu w podatkach, dochodach z gospodarstw rolnych, okresach ubezpieczeń rolników.

 

LACH Zofia

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: zlach@piwniczna.pl, tel. wew. 42.
 3. zadania:
  • podatki i  opłaty z tytułu umów cywilno-prawnych,
  • ewidencja sprzedaży i zakupów w zakresie podatku od towarów i usług – VAT,
  • faktury z umów cywilno-prawnych, rozliczenia,
  • rachunkowość syntetyczno-analityczna dochodów „niepodatkowych”.

 

GUMULAK Kamila

 1. stanowisko: inspektor
 2. kontakt: kgumulak@piwniczna.pl, tel. wew. 42.
 3. zadania:
  • realizacja wydatków budżetowych – obieg rachunków i faktur w zakresie rachunkowym,
  • ewidencja wydatków strukturalnych,
  • ewidencja i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczanie, ściąganie, ulgi i umorzenia, egzekucja.

 

Archiwum zakładowe

KOŻUCH Bernadeta
 1. kontakt: bkozuch@piwniczna.pl, tel. wew. 53
 2. zadania:
 • Gospodarka odpadami,
 • Decyzje środowiskowe,
 • Archiwum Zakładowe.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: