Postępowanie windykacyjne

dodano: 18.06.2019

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie na konto określone na fakturze bądź w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej - Zdroju, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

 

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ.

Procedura windykacyjna:

I etap – nieuregulowanie należności za dwa pełne okresy obrachunkowe skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności

II etap – brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

 • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
 • skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

 

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁACZA KANALIZACYJNEGO

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju podejmuje czynności zmierzające do zamknięcia dostawy wody i/lub wstrzymania odbioru ścieków dla Odbiorców usług mających zaległości w zapłacie należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki. Czynności podejmowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 7 , art. 8, art. 28).

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia tj. należności głównej, odsetek, kosztów windykacyjnych oraz zwrot kosztów usługi odcięcia i przywrócenia dostaw. Środki musza znajdować się na koncie bankowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

 • koszty sądowe,
 • koszty pełnomocnika procesowego,
 • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI

Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie zostanie poddany do egzekucji komorniczej.

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Zakładowi na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

 

BEZUMOWNE KORZYSTANNIE Z USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Kontrola może być przeprowadzona przez osoby upoważnione do wejścia na teren posesji w celu przeprowadzenia kontroli wynikającej z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień podczas dokonywania czynności kontrolnych i eksploatacyjnych poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z w/w ustawy na podstawie których prowadzona jest kontrola.

Art. 6

 1. Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorca usług.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 7

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu;
 6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust.1, tak stanowi.

Art. 8

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Art. 28

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
 1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone w wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7
  1. uchylony
  2. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

  4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

 1. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: