Plac targowy

dodano: 18.06.2019

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej Zdrój administruje plac targowy „Mój Rynek”, który znajduje się w centrum miasta przy ul. Rzeszutka, nieopodal ośrodka zdrowia.

Targowisko posiada 5 zadaszonych straganów handlowych. Plac targowy wyposażony jest w urządzenia sanitarnohigieniczne, posiada przyłącza  do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i jest oświetlone . Na targowisku można zaopatrzyć się min. w owoce, warzywa, odzież czy obuwie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/105/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16.11.2015 r. wprowadzone   dzienne opłaty targowe pobierane od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości  prawnej, dokonujących  sprzedaży  na  targowisku  oraz w miejscach  gdzie  prowadzona  jest  sprzedaż  na terenie miasta i gminy Piwniczna - Zdrój :

Do pobrania:

 

przy sprzedaży na targowiskach wyznaczonych przez gminę

przy sprzedaży na pozostałym terenie

 

stoisko o powierzchni

zł.

zł.

do 20 m2

15,00

-

do 30 m2

18,00

-

powyżej  30 m2

20,00

-

przy sprzedaży z samochodu dostawczego,przyczepy, straganu,lady

 

20,00

50,00

przy sprzedaży towarów  z ręki, kosza, torby, wiadra, pojemnika

 

3,00

 

3,00

 

 

Traci moc uchwała Nr XVII/100/08 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dn.30.01.2008 r.

Targowisko czynne jest codziennie za wyjątkiem niedzieli i świąt w godzinach od 6.00-16.00.

 

U c h w a ł a  Nr XIV/82/07  

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 30 listopada 2007 r. 

w sprawie: regulaminu targowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala  Regulamin  targowiska miejskiego w Piwnicznej-Zdroju określony w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Prowadzenie targowiska powierza Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Barbara Schuster

 

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/82/07

Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 30 listopada 2007r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Piwnicznej – Zdroju

§ 1

1. Targowisko miejskie  obejmuje oznakowany plac  targowy w Piwnicznej -Zdroju przy ul. Ludwika Rzeszutka,

2. Właścicielem targowiska jest Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Targowisko prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej -Zdroju zwany  dalej administratorem.

§ 2

1. Targowisko przeznaczone jest do działalności  handlowej  przez osoby fizyczne  i inne uprawnione podmioty oraz  przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.

2. Targowisko czynne jest codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od  6-tej do 16-tej i w tych godzinach pobierana jest opłata targowa.

3.  Stawki opłaty targowej i zasady jej poboru ustala  Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

4.  Sprzedający obowiązani są do uiszczenia opłaty targowej inkasentowi, za każdy dzień sprzedaży oraz zachowania dowodu wpłaty dla celów kontrolnych.

§ 3

1. Teren targowiska podzielony jest na stanowiska handlowe.

2. Sprzedaż na targowisku odbywa się na trwale urządzonych  stanowiskach  lub oznaczonych miejscach z przenośnych straganów, lad, stolików, wózków, a także z samochodów dostawczych i innych specjalnie  przystosowanych  urządzeń.

3. Na targowisku prowadzony jest również obnośny handel  zwyczajowo zwany z ręki  przez osoby nie zajmujące wyznaczonego  stanowiska handlowego przy sprzedaży z kosza, wiadra, torby, pojemnika, skrzynki  w sposób  nie utrudniający dojścia i  handlu innym użytkownikom targowiska.

§ 4.

1. Zabrania się handlu na przejściach, dojściach i ciągach komunikacyjnych oraz przed targowiskiem na jezdni lub chodniku.

2. Zabrania się wjazdu i parkowania samochodów z wyjątkiem tych,  z których  prowadzona jest sprzedaż   lub dostawa towaru na czas rozładunku.

§ 5

1. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż  zgodnie z przepisami określającymi wymagania higieniczne i sanitarne  obowiązujące w handlu obwoźnym środkami spożywczymi  oraz wykazem artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym.

2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane towary i artykuły wyłączone z obrotu,   lub  których sprzedaż zabroniona jest na mocy odrębnych przepisów lub bez właściwego wymaganego  zezwolenia, oznaczenia i atestu.

3. Na targowisku obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania i sprzedaży  oraz spożywania napojów alkoholowych.

4. Na targowisku zabroniony jest handel zwierzętami.

5. Sprzedaż towarów,  co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one lub mogą być szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez administratora z powiadomieniem właściwych organów kontroli i organów ścigania.

§ 6

1. Za wszelkie transakcje handlowe  odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym.

2. Sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego towaru.

3. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar  obowiązujące w obrocie towarowym.

4. Wagi i inne urządzenia miernicze używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną i być ustawione w sposób umożliwiający kupującym  obserwację prawidłowości ważenia i mierzenia.

§ 7

1.  Prowadzący działalność handlową  obowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz przepisów higieniczno-sanitarnych i porządkowych oraz innych związanych  z działalnością handlową i obrotem towarami.

2. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca sprzedaży.

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonego  na ten cel pojemnika.

4. Zabrania się pozostawiania na targowisku  i w najbliższym otoczeniu  po zakończeniu handlu urządzeń,  z których  prowadzona była sprzedaż, a także opakowań.

§ 8

Administrator jest zobowiązany do  czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i  przepisów porządkowych  oraz do umieszczania  informacji i ogłoszeń  w sprawach dotyczących targowiska

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: