Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna-Zdrój

dodano: 20.06.2019

W dniu 7 czerwca 2017 roku, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem i Gmina Piwniczna-Zdrój została podpisana umowa nr RPMP.04.03.02-12-0258/16-00-XVII/66/FE/17 o dofinansowanie projektu; Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna-Zdrój, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 4 regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Założono, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

  • Poprawa jakości powietrza na terenie gminy;
  • Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy;
  • Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy, zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru;
  • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, podniesienie ich warunków bytowych, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej położonym  na terenie gminy Piwniczna-Zdrój.

W ramach  inwestycji zaplanowano  docieplenie budynku o zróżnicowanej wysokości (max. 15,50m), wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz modernizację wewnętrznej instalacji c.o

Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 770 861,93 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.12.2017r.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: