Karta Dużej Rodziny

dodano: 18.06.2019

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zmianami). W związku z tym utraciły moc wcześniejsze przepisy regulujące warunki przyznawania Karty Dużej Rodziny, tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodziny wielodzietnych.

Zgodnie z nowo wprowadzonymi zapisami ustawy Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, a także rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest indywidualnie każdemu członkowi rodziny, bezpłatnie oraz niezależnie od dochodu. Ponadto upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Okres przyznania Karty Dużej Rodziny jest zróżnicowany i tak:

  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica Kartę przyznaje się bezterminowo,
  • dziecku Kartę przyznaje się do ukończenia 18 lub 25 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej,
  • dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Kartę przyznaje się na okres ważności orzeczenia.

Organem przyznającym Kartę Dużej Rodziny jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Aby otrzymać Kartę należy, więc złożyć wniosek w gminie swojego miejsca zamieszkania. W imieniu rodziny wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Lista miejsc i wysokość zniżek należnych z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny jest na bieżąco aktualizowana i dostępna na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jednostką upoważnioną do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2.

WIĘCEJ ZNIŻEK DLA RODZIN

Od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15.

Do partnerskiego grona Karty Dużej Rodziny ponownie dołączył Lidl, który od 1 sierpnia br. do 31 lipca 2018 r. będzie realizować specjalne promocje dla posiadaczy karty, we wszystkich sklepach w Polsce – m.in. na warzywa, owoce, specjalne produkty dla dzieci czy środki czystości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html

Kalendarz wydarzeń

Wybory uzupełniające
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: