ZAWIADOMIENIE: XLII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 25.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b )opinia Komisji Rewizyjnej

c) opinia Komisji Finansów i Gospodarki

d) opinia Komisji Społecznej

e) dyskusja

f) podjęcie uchwały

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2041.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

4. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r.

5. Uchwała w sprawie diet radnych.

6. Uchwała w sprawie diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

10. Uchwała w sprawie planów pracy.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie stałych Komisji Rady.

13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój na lata 2022-2026.

15. Uchwała w sprawie warunków przyznawania i odpłatności z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

16. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich.

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

18. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III” – HA-NUSZÓW-ZAGRODY.

19. Uchwała w sprawie sprzedaży działki.

20. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na XLII Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: