ZAWIADOMIENIE: LI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 30.11.2022 r. (środa)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 30 listopada (środa) o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX, L Sesji Rady.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

7. Oświadczenia radnych powiatowych.

8. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za I półrocze 2022 r.

9. Informacja na temat przygotowania do „Akcji zima 2022/2023”.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

4. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

5. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.

6. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców  dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok szkolny 2022/2023.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.IV” – KOSARZYSKA.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2036.

- Załącznik do Uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2036.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

12. Uchwała w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu w sprawie montażu słupków drogowo-parkingowych.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości – działka nr 2136/2.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

17. Uchwała w sprawie zamiany gruntów – działki nr 2964/3 i 2931/3.

18. Uchwała w sprawie nabycia gruntu do zasobów – działka nr 4775/7.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

 

Zapraszamy na wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zaopiniowanie materiałów na LI Sesję Rady Miejskiej.

3.Wolne wnioski.

4.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: