Zachowanie kulturowego i duchowego dziedzictwa „Kultura - zwierciadło duszy”

dodano: 20.06.2019

Informacja o projekcie 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje od 01 grudnia 2009 r do 30 sierpnia 2012 r projekt pn:” Zachowanie kulturowego i duchowego dziedzictwa „Kultura - zwierciadło duszy” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, os priorytetowa nr II, nazwa: Rozwój społeczno-ekonomiczny, temat osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Partnerem Wiodącym (Wnioskodawcą) jest Gmina Lutina. Wartość całkowita projektu ( koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 2 089 654,00EUR. – 85% stanowi dofinansowanie z EFRR.

Partnerzy projektu

Projekt jest skierowany na zachowanie wartości kulturowych i duchowych mieszkańców regionów przygranicznych z Polski i Słowacji. Określone działania projektu są realizowane w obrębie różnorodnego partnerstwa administracji (Gmina Lutina, Gmina Piwniczna-Zdrój), organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie”), agencji publiczno-prywatnych Regionalna Agencja Rozwoju Województwa Preszowskiego oraz Wojewódzka Agencja Rozwoju Preszów) i organizacji koscielnych (Arcybiskupstwo Grekokatolickie, parafia Lutina). Różnorodność partnerów jest jednocześnie gwarancją powodzenia projektu, finansowej realizacji projektu i osiągnięcia wyznaczonych celów. W związku  z powyższym projekt może być bardzo dobrym przykładem projektu typu PPP.)  

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu Miasto Piwniczna-Zdrój   zrealizuje:

 • modernizację Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju - modernizacja polegać będzie na dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych.
 • seminarium o znaczeniu miejsc pielgrzymkowych,
 • konferencje i publikacje związane z realizacją projekteu

Partnerzy Projektu zrealizują :

 • remont Domu Kultury w Lutinie
 • festyn folklorystyczny,
 • konkurs fotograficzny,
 • przewodnik historyczny,
 • konferencje i publikacje związane z projektem
 • innowacyjną strategię dziedzictwa kulturowego i usług turystyczno – kulturowych
 • regionalny autobus współpracy transgranicznej.

Działania pozainwestycyjne tworzą nośną część realizacji projektu, bez tych działań nie jest możliwe osiągnięcie planowanych celów projektu, są więc nieodłączną częścią projektu. Projekt zakłada wykorzystanie niepowtarzalności regionu, znaczenie ( w kontekście ponadnarodowym) Gminy Lutina jako miejsca pielgrzymkowego i miejsca lokalizacji Bazyliki Minor ( na terenie Słowacji istnieją tylko dwie takie bazyliki) i Piwnicznej-Zdroju znanego ośrodka narciarskiego i turystycznego.

Informacja o Partnerze Wiodacym

Gmina Lutina jest znaczącym centrum kulturowym, jest najbardziej znanym miejscem pielgrzymowania grekokatolików na Słowacji. Na terenie gminy znajdują się 2 zabytki kultury wpisane do centralnego rejestru funduszu zabytkowego – unikalny grekokatolicki Kościół Narodzenia Panny, który został nominowany przez papieża Jana Pawła II Bazyliką Minor oraz miejscowa kaplica. W sierpniu w okresie pielgrzymowania miejscowość odwiedza 35000 wiernych w przeciągu dwóch dni. Znaczną część odwiedzających stanowią pielgrzymi z Polski. W miejscowości niestety do tej pory nie zostały utworzone warunki dla rozwoju ruchu turystycznego. Lutina jest obecnie wciąż jeszcze nieodkrytą perełką Pogórza Czergowskiego, w którym to jest położona. W miejscowości oprócz pozostałości ludowej tradycyjnej architektury znana jest twórczość rzemieślnicza i folklorystyczna działalność mieszkańców.

Cele projektu:

 • wspieranie inwestycji w celu rozwoju infrastruktury kulturowej w regionie przygranicznym dla polepszenia usług w dziedzinie kultury w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
 • wytworzenie transgranicznych związków partnerskich między instytucjami po obu stronach granicy w celu polepszenia aktywności współpracy w dziedzinie kultury,
 • propagowanie tradycji, twórczości ludowo-artystycznej i historii polsko-słowackiego regionu przygranicznego,

Cele projektu są wspierane poprzez działania które są zgodne ze strategiami krajowymi i zgodnie z celami lizbońskiej i geteborskiej strategii obejmującej działania przygraniczne, przez co przyczyniają się do wytworzenia lepszych warunków do integrowania oraz partnerstwa w obrębie wspólnego regionu. 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: