Turystyka dziecięca na pograniczu Polsko-Słowackim

dodano: 03.11.2021

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój realizuje mikroprojekt:

Tytuł mikroprojektu / Názov mikroprojektu: "Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim” / Detská turistika v slovensko-poľskom pohraničí

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie Nr INT/ET/TAT/1/IV/A/0283

 

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Cel szczegółowy / Špecifický cieľ: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Kod interwencji / Kód intervencie: 091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu: indywidualny / individuálny

Okres realizacji mikroprojektu / Obdobie realizácie mikroprojektu: 05-2021 - 12-2021

 

Cel ogólny mikroprojektu:

Celem głównym mikroprojektu jest promowanie turystyki dziecięcej na pograniczu polsko-słowackim poprzez udoskonalenie istniejących rekreacyjnych i kulturowych szlaków transgranicznych z myślą o najmłodszych turystach.

 

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Hlavným cieľom mikroprojektu je podpora detského cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí zlepšením existujúcich rekreačných a kultúrnych cezhraničných trás a chodníkov s ohľadom na najmladších turistov

 

Cele szczegółowe mikroprojektu:

Cel szczegółowy 1; Wzmocnienie wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju i promowania turystyki rodzinnej na pograniczu poprzez opracowanie Przewodnika dla "Rodzinnego turysty" na bazie istniejących szlaków transgranicznych rekreacyjnych i kulturowych oraz organizację konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży - "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza."

Cel szczegółowy 2; Wzrost atrakcyjności i udoskonalenie transgranicznego produktu turystycznego poprzez stworzenie miejsc rekreacji i zabawy dla dzieci w sąsiedztwie istniejących szlaków transgranicznych rekreacyjnych i kulturowych.

Špecifické ciele mikroprojektu:

Konrétny cieľ 1; Posilnenie spoločných aktivit prispievajúcich k rozvoju a podpore rodinného cestovného ruchu na pohranici prostrednictvom vypracovanie Sprievodcu pre "Rodinneho turistu" na základe existujúcich rekreačnych a kultúrnych cezhranič ných trás a organizácia vedomostnej súťaže pre deti a mládež - „Prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničnej oblasti.

Konkrétny cieľ 2; Zvýšenie atraktívnosti a zlepšenie turistického cezhraničného produktu vytváraním rekreačných miest a detských ihrísk v blízkosti existujúcich rekreačných a kultúrnych cezhraničných trás.

 

Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja: 49 998,31 EUR

2. Wkład własny / Vlastný vklad: 6 567,61 EUR 

3. Środki z budżetu państwa / Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 2 977,15 EUR 

4. Wartość całkowita mikroprojektu / Celková hodnota mikroprojektu: 59 543,07 EUR

 

Zadania mikroprojektu/ Úlohy mikroprojektu:

1. Opracowanie przewodnika turystycznego/ Vypracovanie „Turistického sprievodcu”.

2. Budowa miejsca rekreacji dla dzieci/ Tvorba rekreačného miesta pre deti

3. Organizacja konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży - "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza"/ organizovanie vedomostnej súťaže pre deti a mládež - "Prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti"

 

Partnerzy mikroprojektu:

Partner wiodący - wnioskodawca / Vedúci partner – žiadateľ: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1; Obec Mnisek n/Popradom

Kalendarz wydarzeń

FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: