Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

dodano: 20.06.2019

Cel ogólny projektu

Podniesienie atrakcyjności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz jakości życia jej mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym projektem, umożliwiającego poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie obowiązujących uregulowań polskich i unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Cel bezpośredni projektu

Cele bezpośrednie projektu opisują planowane efekty inwestycji i pożądane bezpośrednie rezultaty jej wdrożenia. Określają, co ma być osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i jakie jego skutki są najbardziej oczekiwane przez Wnioskodawcę.

Do celów bezpośrednich projektu należą:

 • podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
 • rozwój komunalnej infrastruktury kanalizacyjnej i poprawa jej stanu,
 • zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków,
 • dostosowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97.

Opis i zakres inwestycji

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” zakłada ;

Termin realizacji: od 01.01.2016 do 30.06.2019 r.

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju poprzez dobudowę dwóch reaktorów biologicznych „BIOCOMPACT” wraz z infrastrukturą techniczną  w miejscowości Piwniczna-Zdrój. Ponadto, oczyszczalnia zostanie wyposażona w instalację fotowoltaiczną, produkującą prąd na potrzeby obiektu oraz,

Budowę kanalizacji na terenie aglomeracji Piwniczna-Zdrój polegającą na budowie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piwniczna-Zdrój:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piwnicznej-Zdroju – Borownice;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwniczna-Zdrój – Międzybrodzie.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” wynosi 7 683 485,84 złotych brutto.

Wysokość dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich (Fundusz Spójności)-  wynosi 4 009 756,24 zł.

Zakończono realizazję projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”

Zakończono realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” nr POIS.02.03.00-00-039/16, w ramach którego wykonano następujące zadania inwestycyjne;

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
 2. Montaż  instalacji fotowoltaicznej  dla potrzeb oczyszczalni ścieków o mocy 39,44 kWp (136 szt modułów fotowoltaicznych)
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice – etap I
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice II
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej - Borownice III - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i torami kolejowymi
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej - Międzybrodzie 

Powstało 4,93 km nowo wybudowanej głównej sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na podłączenie i odbiór ścieków od ok. 90 budynków. Włączenie budynków (gospodarstw) do sieci kanalizacji sanitarnej, jest niezbędne w celu osiągnięcia zakładanego w projekcie efektu ekologicznego, określonego jako:

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 380 RLM      
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 380 RLM         

Ścieki odprowadzone będą do rozbudowanej (dobudowa dwóch reaktorów biologicznych) oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr = 1120 m3/d.  

Piwniczna-Zdrój stawia na ekologię. Ścieki pod kontrolą! [WIDEO]

 

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BOROWNICE  W PIWNICZNEJ-ZDROJU

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Borownice – etap I i II zrealizowanej   w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój", informuję, że właściciele nieruchomości powinni dokonać podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek ten wynika z art.5, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454).

Szczegóły techniczne oraz warunki przyłączenia należy uzgadniać z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: