OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 22 maja 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ

z dnia 22 maja 2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych
w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030

 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 225 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVI/384/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje
o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030”.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, z sąsiednimi gminami i ich zawiązkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach od 23 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. za pomocą:

  • ankiety dostępnej w formie pisemnej oraz elektronicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (www.piwniczna.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej Zdroju pod adresem: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Wypełnioną ankietę można złożyć na dzienniku podawczym (pokój nr 15) w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju pod adresem: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina @piwniczna.pl;
  • formularza zgłaszania uwag dostępnego w formie pisemnej i elektronicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (www.piwniczna.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej Zdroju pod adresem: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Wypełniony formularz można złożyć na dzienniku podawczym (pokój nr 15) w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju pod adresem: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina @piwniczna.pl.
  • spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. w godz. od 16.00 do 18.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 19) w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju pod adresem: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

„Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030 dostępny jest na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj).

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju: www.piwniczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju: www.bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Wypełnij ANKIETĘ:

Pobierz:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu Strategii Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2022-2030 i będą przetwarzane
do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju, jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2) Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, z siedzibą: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, tel.(18) 446 40 19 , e-mail: gmina@piwniczna.pl.

3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag bez rozpoznania.

4) Składający uwagi ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) Składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2023 poz. 225 z późn. zm.).

7) Składający uwagi ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi.

8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju: e-mail: inspektor@odo.info.pl.

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: