Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11

dodano: 27.11.2019

Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11-odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11-odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”

pod nazwą:

„Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 -kontynuacja budowy trasy  w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój Rytro. ”

Nr Projektu PLSK.01.01.00-12-109/17/

Vybudovanie Integrovanej siete cyklotrás EuroVelo11-južný úsek Údolím Popradu "Výstavba Integrovanej siete cyklotrás EuroVelo11-južný úsek Údolím Popradu"

 pod menom:

„Nový turistický produkt – úsek transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 – pokračovanie výstavby trasy v obciach Stará Ľubovňa, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój Rytro.

Číslo projektu PLSK.01.01.00-12-109 / 17

Projekt realizowany jest przez:

Partner WIODĄCY:

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

 

PARTNERZY Projektu:

P1  Gmina Rytro

https://www.rytro.pl

 

P2 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

https://www.muszyna.pl

 

P3  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovň

Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa (SK)

https://www.lrz.sk/item/kupelne-mesta-0/

 

Termin realizacji Projektu:

Rozpoczęcie 01.09.2019

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu to 30.06.2022

Wydatki kwalifikowalne

1 393 644,65 €

Wartość całkowita projektu

1 393 644,65 €

 

Projekt realizuje:VEDÚCI PARTNER:u Mesto a obec Piwniczna-ZdrójPartneri projektu:P1 Rytro komúnaP2 Mesto a kúpeľná obec Muszyna

P3  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovň

Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa (SK)

 

Termín realizácie projektu:Začíname 01.09.2019Vecný koniec realizácie projektu je 30.6.2022

Oprávnené výdavky                         1 393 644,65 €

Celková hodnota projektu                1 393 644,65 €

 

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rej. Doliny Popradu. W ramach obecnego etapu, w wyznaczonym międzynarod. porozumieniami śladzie trasy, budowane są następujące odcinki: -Stara Lubowla – Chmel’nica, dł. 1,9 km; -Muszyna (od dzielnicy Folwark do stacji PKP dł. 3,28 km i dalej powiazanie z etapem I EV11); -Piwniczna (od zakończenia etapu I EV11 w Mniszku n. Popradem) przez Rytro do granicy ze Starym Sączem (dł. 13,5 km). W ramach projektu planuje się zrealizować odcinek EV11 o dł. 18,68 km, w tym poprzez budowę 7,93 km nowych dróg rower. oraz oznakowanie 10,75 km trasy EV11 na istn. odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu. Całość zostanie wykonana zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci EuroVelo. Planuje się także bud. dwóch Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (w Piwnicznej i Chmel’nicy) wyposażonych w stacje ładowania rowerów elektr. z wykorzystaniem paneli fotowolt. Ponadto planuje się, iż partnerzy wspólnie wypracują następujące elem. ułatwiające kompleksową promocję nowego produktu turyst.: -opracowanie i przygotowanie questingu krajobrazowo-przyrod.-historycznego po atrakcjach nowobudowanej trasy i jej najbliższych okolicach wraz z organizacją partnerskiego rajdu rower. z wykorzystaniem opracowanego questu na zakończenie projektu; -przygotowanie i wydruk wspólnego materiału informacyjnego (mini-broszura z mapą); -przygotowanie ok. 10 minutowego filmu promocyjnego pokazującego przebieg trasy i atrakcje krajobrazowo-przyrod.-historyczne w jej przebiegu z wykorzystaniem techniki zdjęć lotniczych wykonywanych z użyciem drona; -przygotowanie dodatkowej funkcjonalność do aplikacji opracowanej na potrzeby Projektu Flagowego (tj. pętli rower. łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu) dla nowubudowanego odcinka EV11. W ramach projektu powstanie 18,68 km kolejnego fragmentu trasy EV11 w przebiegu Nordkap (Norwegia) - Ateny (Grecja) o łącz. dł. ok. 6 tys. km, który jednocześnie stanowić będzie nowy, samodzielny TRANSGRANICZNY PRODUKT TURYST./

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárod. dohodami budujú tieto úseky: -Stará Ľubovňa – Chmeľnica, dĺ. 1,9 km; -Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu, dĺ. 3,28 km a ďalej prepojené s etapou I EV11); -Piwniczna (od konca etapy I EV11 v Mníšku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom (dĺ. 13,5 km). V rámci projektu sa plánuje realizácia úseku EV11 s dĺ. 18,68 km vrátane prostredníctvom vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenie 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. To všetko bude vybudované v súlade so štandardmi stanovenými pre sieť EuroVelo. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím fotovolt. panelov. Okrem toho sa plánuje, že partneri spoločne vypracujú tieto prvky uľahčujúce komplexnú propagáciu nového produktu cest. ruchu: -vypracovanie a príprava krajinn.-prírod.-historic. questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklis. pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu; -príprava a tlač spoločného informačného materiálu (minibrožúra s mapou); -príprava cca 10-minútového propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajin.-prírod.-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu; -príprava dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu (t. j. cyklist. okruhu, ktorý spája liečebné obce doliny Popradu) pre novovybudovaný úsek EV11. V rámci projektu vznikne 18,68 km ďalšieho fragmentu trasy EV11 na trase Nordkap (Nórsko) - Atény (Grécko) s celk. dĺ. cca 6 tis. km, ktorý bude zároveň tvoriť nový, samostatný CEZHRAN. PRODUKT CEST. RUCHU.

Źródła finansowania wydatków dla

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki ogółem

335 165,77 €

Wydatki kwalifikowane

335 165,77 €

 

EFRR (85 % dofinansowania)

284 890,88 €

284 890,88 €

Krajowe środki publiczne, w tym:

50 274,89 €

50 274,89 €

    - Budżet państwa

0,00 €

0,00 €

    - Budżet jednostek samorządu terytorialnego

50 274,89 €

50 274,89 €

    - Inne krajowe środki publiczne

0,00 €

0,00 €

Prywatne

0,00 €

0,00 €

Suma

335 165,77 €

335 165,77 €

Źródła finansowania wydatków dla

Gmina Rytro

Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki ogółem

537 318,30 €

Wydatki kwalifikowane

537 318,30 €

 

EFRR (85 % dofinansowania)

456 720,52 €

456 720,52 €

Krajowe środki publiczne, w tym:

80 597,78 €

80 597,78 €

    - Budżet państwa

0,00 €

0,00 €

    - Budżet jednostek samorządu terytorialnego

80 597,78 €

80 597,78 €

    - Inne krajowe środki publiczne

0,00 €

0,00 €

Prywatne

0,00 €

0,00 €

Suma

537 318,30 €

537 318,30 €

Źródła finansowania wydatków dla

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki ogółem

128 470,56 €

Wydatki kwalifikowane

128 470,56 €

 

EFRR (85 % dofinansowania)

109 199,96 €

109 199,96 €

Krajowe środki publiczne, w tym:

19 270,60 €

19 270,60 €

    - Budżet państwa

0,00 €

0,00 €

    - Budżet jednostek samorządu terytorialnego

19 270,60 €

19 270,60 €

    - Inne krajowe środki publiczne

0,00 €

0,00 €

Prywatne

0,00 €

0,00 €

Suma

128 470,56 €

128 470,56 €

Źródła finansowania wydatków dla

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki ogółem

392 690,02 €

Wydatki kwalifikowane

392 690,02 €

 

EFRR (85 % dofinansowania)

333 786,51 €

333 786,51 €

Krajowe środki publiczne, w tym:

58 903,51 €

58 903,51 €

    - Budżet państwa

39 269,00 €

39 269,00 €

    - Budżet jednostek samorządu terytorialnego

19 634,51 €

19 634,51 €

    - Inne krajowe środki publiczne

0,00 €

0,00 €

Prywatne

0,00 €

0,00 €

Suma

392 690,02 €

392 690,02 €

Budowa odcinka trasy rowerowej EV11 wraz z elementami małej architektury (1 MOR ze stacja ładowania e-bików z wykorzystaniem OZE) na obszarze Gminy Piwniczna-Zdrój/

Výstavba úseku cyklotrasy EV11 spolu s prvkami malej architektúry (1 MOR s nabíjacou stanicou pre e-bicykle s využitím OZE) na území gminy Piwniczna-Zdrój

Przedmiotem projektu jest budowa i oznakowanie 3 odcinków trasy rower. EV11 na terenie G. Piwniczna o łącz. dł. 8 187 m: -odcinek 13a: Piwniczna - początek na granicy ze Słowacją dł. 5 856 m, wyłącznie w zakresie organizacji ruchu po istn. drodze powiat. 1584K, a następnie po drogach gminnych o nawierz. asfaltowej (oznakowanie poz. i pion. ścieżki rower.); -odcinek: 13: Piwniczna - Basen na Radwanowie (od km 40+677) dł. 1 848 m. W zakresie tego odcina przewiduje się roboty budowlane polegające na odtworzeniu istn. nawierz. i uzupełnieniu ubytków oraz w km 42+381,22 do 42+525,00 remoncie pobocza polegającym na odtworzeniu istn. nawierz. z kostki betonowej i uzupełnieniu podbudowy; -odcinek 13b: Piwniczna w kilometrażu 42+525.00 do granicy z Gminą Rytro dł. 483 m, wyłącznie w zakresie organizacji ruchu po istn. drodze gminnej o nawierz. asfaltowej (oznakowanie poz. i pion. ścieżki rowerowej). W rej. Radwanowa planuje się montaż MOR ze stacją ładowania rowerów elekt. z wykorzystaniem OZE./

Predmetom projektu je vybudovanie a označenie 3 úsekov cyklotrasy EV11 na území g. Piwniczna s celk. dĺ. 8 187 m: -úsek 13a: Piwniczna - začiatok na hranici so Slovenskom s dĺ. 5 856 m, výlučne v oblasti organizácie premávky po exist. okres. ceste 1584K, a následne po obecných cestách s asfalt. povrchom (vert. a horiz. označenie cyklotrasy); -úsek: 13: Piwniczna - Bazén na Radwanowe (od km 40+677) dĺ. 1 848 m. V rámci tohto úseku sú naplánované stav. práce pozostávajúce z obnovy exist. povrchu a doplnenia úbytkov a na km 42+381,22 do 42+525,00 rekonštrukcie krajnice pozostávajúce z obnovy exist. povrchu z betón. dlažby a doplnení základov; -úsek 13b: Piwniczna na km 42+525.00 po hranicu s gminou Rytro dĺ. 483 m, výlučne v oblasti organizácie premávky po exist. obecnej ceste s asfalt. povrchom (vert. a horiz. označenie). V oblasti Radwanowa sa plánuje montáž MOR s nabíjacou stanicou pre el. bicykle s využitím OZE.

Budowa i oznakowanie piwniczańskiego odcinka trasy EV11 jest niezbędna dla utrzymania ciągłości trasy na całym małopolsko-preszowskim odcinku. Odcinek 13a to droga powiatowa 1584K oraz drogi gminne o małym natężeniu ruchu gdzie wystarczająca jest jedynie zmiana organizacji ruchu i wyznaczenie znakami poziomymi i pionowymi trasy rowerowej zgodnej ze standardami EV11. Odcinek: 13 na odcinku Piwniczna - Basen na Radwanowie (tj. 1 848,00 m) to wąski odcinek drogi (szerokości 3 do 3,5 m), który wymaga poszerzenia do szerokości 5,5 m (z lokalnymi zawężeniami) oraz odtworzenia istniejącej nawierzchni i uzupełnienia ubytków oraz w kilometrażu 42+381,22 do 42+525,00 remoncie pobocza polegającym na odtworzeniu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i uzupełnieniu podbudowy, tak aby zapewnić prawidłową i bezpieczną przejezdność tego odcinka dla rowerzystów. Odcinek 13b to droga gminna o małym natężeniu ruchu gdzie wystarczająca jest jedynie zmiana organizacji ruchu i wyznaczenie znakami poziomymi i pionowymi trasy rowerowej zgodnej ze standardami EV11. Inwestycja rozwiąże także problem braku infrastruktury ładowania – coraz popularniejszych – rowerów elektrycznych. W MOR na Radwanowie zostanie zamontowany system fotowoltaiczny zintegrowany BIPV 2,9kWp zastępujący pokrycie dachowe. System magazynowania energii w technologii litowo-jonowej wraz z układem przekształtnikowym, umożliwiający pracę w trybie off-grid - system niezależny od sieci publicznej. Funkcjonalność: infrastruktura do ładowania rowerów elektrycznych (gniazdka) oraz możliwość ładowania wszelkich urządzań mobilnych (telefony, smartfony, tablety). Opisane działania są konieczne dla dostosowania standardów trasy do wymagań dróg rowerowych zgodnie z polskimi przepisami oraz standardami narzuconymi dla tras EuroVelo.

Vybudovanie a označenie piwnicznianskeho úseku trasy EV11 je nevyhnutné na zachovanie kontinuity trasy na celom malopoľsko-prešovskom úseku. Úsek 13a je okres. cesta 1584K a obecné cesty s malou intenzitou premávky, kde postačí len zmena organizácie premávky a označenie cyklotrasy zhodnej so štandardmi EV11 vert. a horiz. značkami. Úsek: 13 na úseku Piwniczna - bazén na Radwanowe (t. j. 1 848,00 m) je úzky úsek cesty (šírka 3 až 3,5 m), ktorý treba rozšíriť na šírku 5,5 m (s lokálnymi zúženiami) a zrenovovať existujúci povrch a doplniť úbytky a na kilometri 42+381,22 až 42+525,00 zrekonštruovať krajnice prostredníctvom renovácie exist. povrchu z betónovej dlažby a doplnenia základov tak, aby bola zabezpečená správna a bezpečná zjazdnosť tohto úseku pre cyklistov. Úsek 13a je obecná cesta s malou intenzitou premávky, kde postačí len zmena organiz. premávky a označenie cyklotrasy zhodnej so štandardmi EV11 vert. a horiz. značkami. Investícia vyrieši aj problém absencie infrašt. na nabíjanie – čoraz populárnejších – elektrických bicyklov. V MOR na Radwanowe bude nainštalovaný integrovaný fotovolt. systém BIPV 2,9kWp nahrádzajúci strešnú krytinu. Systém uskladnenia energie pomocou lítiovo-iónovej technológie spolu s konvertorom, umožňujúci prácu v režime off-grid - systém nezávislý od verejnej siete. Funkcionalita: infraštruktúra na nabíjanie el. bicyklov (zásuvky) a možnosť dobíjania akýchkoľvek mobilných zariadení (telefóny, smartfóny, tablety). Opísané aktivity sú nevyhnutné na prispôsobenie štandardov trasy požiadavkám cyklotrás v súlade s poľskými predpismi a štandardom platným pre trasy EuroVelo.

Zakończono realizację Projektu   tym samym powstała trasa EuroVelo tj. europejska sieć turystyczna szlaków rowerowych. Wybudowany odcinek jest kolejnym fragmentem trasy EV 11  w przebiegu Nordkap (Norwegia)- Ateny (Grecja) o łącznej długości ok. 6 tys. Km, który jednocześnie stanowi nowy samodzielny transgraniczny produkt turystyczny.

Nowy odcinek trasy rowerowej EuroVrelo 11 został poprowadzony przez  bardzo atrakcyjne obszary pogranicza polsko-słowackiego  charakteryzujące się unikatowym bogactwem przyrodniczym i kulturowym. Naturalna atrakcja trasy jest rzeka Poprad z charakterystycznymi meandrami i bogactwem nadbrzeżnej roślinności i fauny rzecznej. Trasa została poprowadzona w części polskiej po terenie Popradzkiego parku Krajobrazowego i Ostoi Popradzkiej (Obszar Natura 2000), a także w pobliżu wielu pomników przyrody, miejsc  występowania unikatowych i cennych gatunków flory i fauny, a także licznych zabytków. Powstała trasa przebiega przez miejscowości uzdrowiskowe dając możliwość skorzystania z licznych źródeł wód mineralnych, odwiedzania atrakcyjnych Parków Zdrojowych czy charakterystycznej infrastruktury uzdrowiskowej.

Ważnym aspektem projektu jest dzięki  odpowiedniej  infrastrukturze zachęcenie większej liczby osób do korzystania z rowerów, w miejsce wykorzystywania samochodów do przemieszczania się.  Turyści którzy do zwiedzania regionu wykorzystywali do tej pory samochody teraz będą mogli korzystać z rowerów ( z własnych czy wypożyczanych na miejscu). Z kolei wielu mieszkańców trasa rowerowa skłoni do zmiany samochodu na ekologiczny środek transportu w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Nie bez znaczenia dla obu grup jest aspekt zdrowotny takiej zamiany samochodu na rower./

Projekt bol ukončený, čím vznikla trasa EuroVelo, teda európska turistická sieť cyklistických trás. Vybudovaný úsek je ďalšou časťou trasy EV 11 na trase Nordkap (Nórsko) - Atény (Grécko) v celkovej dĺžke cca 6 000 km. Km, čo je aj nový samostatný cezhraničný turistický produkt.Nový úsek cyklotrasy EuroVrelo 11 je vedený veľmi atraktívnymi oblasťami poľsko-slovenského pohraničia, ktoré sa vyznačujú jedinečným prírodným a kultúrnym bohatstvom. Prirodzenou atrakciou trasy je rieka Poprad s charakteristickými meandrami a bohatstvom pobrežnej flóry a fauny. Trasa bola vedená v poľskej časti v regióne Poprad Prírodný park a Ostoja Popradzka (oblasť Natura 2000), ako aj v blízkosti mnohých prírodných pamiatok, miest jedinečných a cenných druhov flóry a fauny, ako aj početných pamiatok. Výsledná trasa vedie cez kúpeľné mestá a dáva možnosť využiť množstvo prameňov minerálnych vôd, navštíviť atraktívne Kúpeľné parky či charakteristickú kúpeľnú infraštruktúru.Dôležitým aspektom projektu je vďaka vhodnej infraštruktúre podnietiť viac ľudí, aby namiesto auta používali na cestovanie bicykle. Turisti, ktorí doteraz na spoznávanie regiónu používali autá, budú môcť odteraz využívať bicykle (vlastné alebo požičané na mieste). Mnohých obyvateľov cyklotrasy zasa povzbudí k zmene auta na ekologický dopravný prostriedok pri každodennom dochádzaní do práce či školy. Bez významu pre obe skupiny nie je ani zdravotný aspekt výmeny auta za bicykel.


„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”

Na terenie Piwnicznej-Zdroju wykonano jeden nowy element infrastruktury będącej częścią transgranicznego produktu:

  • wykonano instalację fotowoltaiczną wyspową o mocy 3,48 kWp z magazynowaniem na dachu wiaty rowerowej. Wiata drewniana pokryta panelami fotowoltaicznymi zasilającymi stację ładowania e-bików i urządzeń przenośnych.

Fotorelacja z rajdu rowerowego z QUESTEM z dnia 14.08.2021 r. Nakło – Piwniczna-Zdrój

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w Rajdzie rowerowy z QUESTEM – ilość uczestników ograniczona. Rajd odbędzie się w sobotę 14 sierpnia 2021 r. – Nakło – Piwniczna-Zdrój. Zapisy w biurze zawodów - szczegóły na plakacie poniżej.

RAJD ROWEROWY Z QUESTEM realizowany  w ramach programu: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 -odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0109/17

Pobierz:


Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: