Budowa systemów kanalizacyjnych w miejscowościach leżących w dorzeczu rzeki Poprad Wierchomla Wielka - Forb

dodano: 20.06.2019
W ramach I osi priorytetowej: Rozwój infrastruktury transgranicznej
Temat osi priorytetowej : Infrastruktura ochrony środowiska
Zakres:
Ideą projektu jest ochrona środowiska naturalnego w dorzeczu granicznej rzeki Poprad na terytorium Polski i Słowacji. Dzięki systematycznym działaniom rozwiążemy problem oczyszczania ścieków sanitarnych poprzez budowę systemów kanalizacji w miejscowościach Wierchomla Wielka i Forbasy.
Po stronie polskiej we wsi Wierchomla Wielka planujemy wybudowanie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o maksymalnej przepustowości 250 m3/d oraz pierwszy etap sieci składającej się z kolektora, odgałęzień i przyłączy domowych o łącznej długości 1541 mb. Kolektor będzie przechodził wzdłuż drogi powiatowej na terenie Wierchomli Wielkiej, z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, oraz zrzutem do potoku Wierchomlanka prawo brzeżnego dopływu rzeki Poprad. Docelowo planuje się skanalizowanie całej miejscowości Wierchomli Wielkiej i Wierchomli Małej w kolejnych etapach.
Po stronie słowackiej projekt polega na wybudowaniu kolektora o długości 535 m, który łączy miejscowość Forbasy z już istniejącą i działającą oczyszczalnią ścieków w niedalekiej miejscowości Hniezdne, oraz na wybudowaniu odgałęzień sieci o długości 1389 mb i przyłączy kanalizacyjnych. Dostarczane ścieki do oczyszczalni w Hniezdnem, po oczyszczeniu zrzucane będą do rzeki Poprad.
Pozwoli to na przyłączenie 146 gospodarstw domowych po obu stronach granicy.
Planowany okres realizacji projektu II kwartał 2009 II kwartał 2011. Planowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 2 854 111 Euro z czego dofinansowanie EFRR to kwota 2 078 640 Euro.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: