Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach przygranicznych Lučka i Głębokie

dodano: 20.06.2019

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury ochrony środowiska naturalnego miejscowości na obszarze przygranicznym w drodze dobudowy sieci kanalizacyjnych o odpowiedniej jakości oraz przyłączy. Projektowane budowle są  podziemne, inżynierskie, liniowe, zaliczone do podstawowej infrastruktury technicznej. 

Cele szczegółowe:
1.budowa kolektora  kanalizacyjnego  kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków socjalno-bytowych
2. poprawa infrastruktury ochrony środowiska na obszarze przygranicznym poprzez usunięcia zagrożenia  intoksykacji otaczającego środowiska, 
3. podnoszenie poziomu życia i mieszkania miejscowej ludności oraz ogólne uatrakcyjnienie obu obszarów, 
5. podnoszenie świadomości  ludności w celu zwiększenia zainteresowania  ochroną środowiska,
6. rozszerzenie i zintensyfikowanie  współpracy transgranicznej  partnerów

Zakładany projekt jest integralną częścią długookresowej kompleksowej strategii wsi  Lúčka i Głębokie mającej na celu osiągnięcie trwałego rozwoju społeczno­ekonomicznego .Trasa rurociągów jest tak zaprojektowana , by umożliwić jak najkrótsze połączenie poszczególnych  odbiorców przez przyłącza  domowe, uwzględnia ona istniejącą zabudowę oraz stan perspektywiczny. 

Zakres rzeczowy projektu:

Partner Wiodący po stronie słowackiej – obec Lúčka. Budowa sieci  kanalizacyjnej we wsi  Lúčka a budowa przyłącza do stacji oczyszczania ścieków / ČOV/ Lipany o łącznej długości 3160 mb
Partner Projektu po stronie polskiej – Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój. Budowa sieci  kanalizacyjnej do wsi  Głębokie (obejmująca kolektory H1, T3, D1, C1,A1, T2 o łącznej długości 3452 mb wraz z przepompowniami ścieków  P2,P3,oraz modernizacją istniejącej pompowni na Łomnickim.

Realizowany projekt przyniesie natychmiastowy efekt dla docelowej grupy ludności mieszkańców wsi  Lúčka i  Głębokie które będą bezpośrednio korzystać z wyników  projektu. Wskutek  budowy sieci kanalizacyjnych w omawianych wsiach  będą stworzone warunki dla przyłączania gospodarstw domowych co jednoznacznie przyczyni się do podniesienia poziomu życia ludności i ochrony środowiska. Zwiększenie stopnia  ochrony środowiska będzie miało korzystny wpływ na krajobraz przyrodniczy omawianego regionu , a co za tym idzie i na wzrost jego atrakcyjności dla ruchu turystycznego, a więc projekt będze miał korzystny wpływ na drugą grupę docelową  - turystów i zwiedzający obszar docelowy.

Planowany okres realizacji projektu III kwartał 2009  III kwartał 2011

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: