Szlakami kurierów przez zielone granice

dodano: 20.06.2019

W dniu 1 marca 2013 roku w Nowym Targu, pomiędzy Związkiem Euroregion "Tatry" a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Piwnicznej –Zdroju, została zawarta umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Szlakami kurierów przez zielone granice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Partnerem Mikroprojektu jest Miasto  Stara Lubovna, realizujący projekt komplementarny pn. „Wspomnienia na kurierskich szlakach”

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu, Podkomitet Monitorujący, przyznał na dofinansowanie przedmiotowego projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 35 588,65 EURO co stanowi 85% całkowitej wartości mikroprojektu. Współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 4 186,90 EURO co stanowi 10 % całkowitej wartości projektu. Wkład własny Beneficjenta tj. Miejsko-Gminnego Ośródka Kultury w Piwnicznej – Zdrój wynosi 2 093,45 EURO, co stanowi 5% całkowitej wartości mikroprojektu.

Termin realizacji mikroprojektu od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014roku.

Cel Główny: Stworzenie i rozwój kompleksowego produktu turystycznego o wymiarze transgranicznym poprzez wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych i spuścizny historycznej regionu.

Cele szczegółowe:

1.Uatrakcyjnienie i poprawa warunków na istniejących „szlakach kurierskich” na terenie Gminy Piwniczna –Zdrój poprzez utworzenie miejsc odpoczynku na ich przebiegu.

2.Wzmocnienie i budowanie współpracy opartej na dziedzictwie historycznym poprzez stworzenie miejsca edukacyjno-integracyjnego w postaci izby pamięci oraz organizację konferencji naukowej.

3.Stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej poprzez organizacje rajdów turystycznych „szlakiem kurierów przez zielone granice”

Zaplanowane działania:

  1. Utworzenie i wyremontowanie miejsc wypoczynku na przebiegu szlaków kurierskich na terenie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój. 

Miejsca odpoczynku (m.in. ławeczki) zlokalizowane będą  na przebiegu szlaku żółtego na Niemcowej k. kapliczki oraz szlaku czerwonego na Suchej Dolinie w okolicy pomnika - miejsce to stanie się punktem corocznych spotkań polsko-słowackich podczas organizowanych rajdów.

  1. Stworzenie izby pamięci poświęconej kurierom w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej Zdroju.  

Adaptacja pomieszczenia polegać będzie na pomalowaniu, wyposażenia w system wystawienniczy. Ponadto w ramach działania wykonane będą  następujące czynności: zebranie materiałów źródłowych i dokumentacji historycznej, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz konspektu lekcji o działalności kurierskiej w wersji PL-SK, przygotowanie wystawy,  organizacja konferencji naukowo-historycznej poświęconej działalności kuriersko –przerzutowej z udziałem  prelegentów z IPN w Polsce i ich odpowiedników ze Słowacji. 

  1. Organizacja rajdu turystycznego „Szlak kurierów”

Zorganizowany zostanie rajd turystyczny. Wezmą w nim udział: młodzież szkolna, seniorzy zarówno z Polski i Słowacji. Na szlakach, dla młodzieży szkolnej, przeprowadzone zostaną przez nauczycieli – opiekunów gry terenowe z wiedzy historycznej. Po wyznaczonych szlakach (od strony słowackiej i polskiej) uczestniczy wyrusza aby spotkać się na Suchej Dolinie przy pomniku upamiętniającym kurierów.

Partner projektu Miasto Stara Lubovna, w okresie III.2013-II.2014r.,  realizuje projekt komplementarny pn. „Wspomnienia na kurierskich szlakach”.  Działania Partnera skierowane są na zwiększenie aktywności seniorów i integrację z młodym pokoleniem (spotkania w parku seniora, weekendowe seminaria, rajdy na szlakach typu nordic walking). Ponadto Miasto Stara Lubovna wyznaczy i oznakuje szlak kurierski po słowackiej stronie, który połączy się ze szlakiem kurierskim po stronie polskiej. Opublikuje mapę, zrealizuje film o wspomnieniach kurierów, utworzy park seniora – miejsce spotkań i aktywności seniorów. Przygotuje konferencje promującą projekt.

Dzięki realizacji projektu powstanie złożony, kompleksowy i konkurencyjny transgraniczny produkt turystyczny budowany na bazie największych atrakcji pogranicza: przyroda, krajobraz, infrastruktura turystyczna(szlaki), dziedzictwo historyczno-kulturowe. Działania angażujące Partnerów, odbiorców projektów (różne grupy wiekowe), elementy edukacyjne tworzą nowa platformę współpracy dla różnych instytucji i osób m.in. muzea, historycy, przewodnicy, nauczyciele, młodzież szkolna. Dzięki temu jego efekty i zdobyte doświadczenia służyć będą przez kolejne lata – dając początek innym przedsięwzięciom.

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: