Program grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

dodano: 13.07.2021

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina  Piwniczna -Zdrój

Projekt: w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,

Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Planowane efekty projektu: Efektem zadania będzie wyposażenie 4 szkół z terenu  Miast i Gminy Piwniczna -Zdrój w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do nauki zdalnej - 28 szt.

Całkowita wartość projektu wynosi: 73 943,03 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 73 943,03 zł.

  • Wkład Funduszy Europejskich: 62 851,58 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
  • Wkład Budżetu Państwa: 11 091,45 zł  co stanowi 15% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: