BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVIII/2020/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Trzyletniego Programu współpracy Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i  podmiotami pożytku  publicznego na lata 2021- 2023.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w zakresie tzw. „Opieki Wytchnieniowej” w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023 (pkt V.24.2).

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: