ZAWIADOMIENIE: LV Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 25.01.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LV Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

 zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zmienionej Uchwałą Nr XX/158/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 roku.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/361/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości z dnia 24 maja 2022 roku.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

6. Uchwała intencyjna w sprawie poparcia inicjatywy Towarzystwa „Sądeczanin”.

7. Uchwała w sprawie sprzedaży działki.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady.

9. Uchwała w sprawie planów pracy.

10. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lech Maślanka

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na LV Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: