[2022.09.19] OGŁOSZENIE Burmistrza Piwnicznej-Zdroju o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE 

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/303/2021, Nr XXXVII/304/2021 i Nr XXXVII/305/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.  

z a w i a d a m i a m  o wyłożeniu do publicznego wglądu

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka strukturalna „A.IV” – KOSARZYSKA,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 27 września do 19 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 12. Projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów odbędzie się w dniu 12 października 2022r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20 w pokoju nr 12 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych wyżej może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jednostka strukturalna: „A.IV” – KOSARZYSKA, „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ i „F” – ZUBRZYK oraz do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@piwniczna.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2022 r. 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

(-) Dariusz Chorużyk

1. dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2. administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, z siedzibą: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, (18) 446 40 19 , e-mail: gmina@piwniczna.pl,

3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag bez rozpoznania,

4. składający uwagi ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5. składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7. składający uwagi ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi,

8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju: e-mail: inspektor@odo.info.pl.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: