OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: GL.6733.3.2021) z dnia 12 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynku do obsługi pasieki wraz ze złączem kablowym nN" na działkach ewid. nr: 3766, 3635, 3670, 3764, 3763, 3762, 3761, 3655, 3668, 3669, 3667, 3666 w obr. ewid. Łomnica Zdrój, jednostka ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś – na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Grucę, złożony w dniu 2 listopada 2021 r.

   Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: GL.6733.3.2021) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, ul. Rynek 20, pok. nr 12 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Burmistrza Piwnicznej-Zdroju (na adres: Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój). Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

   Z dniem doręczenia Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także na tablicy ogłoszeń właściwej miejscowo rady sołeckiej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: