Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje pracownika

Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje pracownika na stanowisko:

 • Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Piwnicznej-Zdroju (3/4 etatu),

Obowiązki:

 • organizowanie pracy w grupach, oraz indywidualnej pracy z dzieckiem,
 • rozpoznanie możliwości, zainteresowań i zdolności wychowanków,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami,
 • dbanie o bezpieczeństwo wychowanków będących w placówce,
 • prowadzenia dokumentacji placówki wsparcia dziennego zgodnie z wymaganiami oferenta (przykładowo: dzienniki zajęć, karty pracy z wychowankami, itp.),
 • rozwiązywanie konfliktów zaistniałych między wychowankami,
 • dbanie o powierzony sprzęt będący własnością placówki,
 • współpraca z wychowawcami, pedagogami, psychologami, nauczycielami prowadzącymi zajęcia realizowane w ramach projektu,
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • pełna władza rodzicielska (władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona),
 • brak zaległości alimentacyjnych - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność, systematyczność, punktualność,
 • dyspozycyjność i elastyczność,
 • obsługa komputera wraz z pakietem Microsoft Office,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • odporność na stres

Informacje dodatkowe:

 • funkcja pełniona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oferujemy:

 • bardzo ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość nawiązania dalszej współpracy,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@f-rr.org

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: