ZAWIADOMIENIE: XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 30.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:30
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I – WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja na temat przygotowania Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do „Akcji zima 2020/2021”.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

4. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.

5. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

6. Uchwała w sprawie trzyletniego programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego na lata 2021 – 2023.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

8. Uchwała w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz zasad jego stosowania.

9. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piwnicznej-Zdroju – działka 3703/14.

10. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piwnicznej-Zdroju.

11. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności przy udziale tylko i wyłącznie radnych, Burmistrza oraz pracowników związanych z jej przebiegiem i obsługą. Transmisja będzie dostępna na stronie www.piwniczna.sesja.pl

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności przy udziale tylko i wyłącznie radnych, Burmistrza oraz pracowników związanych z jej przebiegiem i obsługą.

Kalendarz wydarzeń

Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: