ZAWIADOMIENIE: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 30.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00

w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej wraz z informacją o przygotowaniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do sezonu letniego.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie finansowo – opisowe z realizacji „Akcji zima 2019/2020”

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

8. Gospodarka wodno-ściekowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – wystąpienie Dyrektora MZGKiM.

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju wotum zaufania.

a) debata nad raportem o stanie Gminy Piwniczna-Zdrój za 2019 rok.

b) podjęcie uchwały

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2019.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) opinia Komisji Rewizyjnej

c) opinia Komisji Finansów i Gospodarki

d) opinia Komisji Społecznej

e) dyskusja

f) podjęcie uchwały.

3. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2019.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium

c) podjęcie uchwały

4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1520K (ul. Szczawnicka) w miejscowości Piwniczna-Zdrój w zakresie budowy chodnika w km 2+440-2+605 wraz z robotami towarzyszącymi”.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty uzdrowiskowej.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/173/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

9. Uchwała w sprawie wznowienia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Piwnicznej-Zdroju.

10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Pana Dariusza Chorużyka.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. planów pracy.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „IV” – KOSARZYSKA.

13. Uchwała w sprawie sprzedaży działki.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

 

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W związku z tym proszę o zajmowanie wyznaczonych miejsc, zachowanie bezpiecznej odległości oraz dostosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa.  

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200

w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

 

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: