Wybory Prezydenta RP 2020

dodano: 13.02.2020

Wyniki II-tura Gmina Piwniczna-Zdrój: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. Głosowanie odbyło się dnia 12 lipca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00

Zobacz:

 

Wyniki I-tura Gmina Piwniczna-Zdrój: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. Głosowanie odbyło się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00

Pobierz:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespodencyjnego:

 

ZASADY OCHRONY OSOBISTEJ W LOKALU WYBORCZYM w związku z epidemią COVID-19

wyborca:

 • zasłonięcie ust i nosa
 • dezynfekcja rąk przy wejściu
 • zachowanie bezpiecznej odległości
 • podchodzenie po 1 osobie do stanowiska

komisja:

 • noszenie maseczki medycznej i przyłbicy
 • używanie rękawiczek
 • zachowanie 1,5 m odstępu

lokal:

 • dezynfekcja powierzchni i urządzeń
 • wietrzenie 10 minut na godzinę
 • przebywanie jednorazowo -1 osoby na 4m² (informacja w obwodach)

Wybrane daty i czynności związane z organizacją wyborów:


Do 5 czerwca:

 • podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;
 • dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do 9 czerwca:

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
 • przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Do 10 czerwca:

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 • składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

Do 12 czerwca:

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika;
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Do 15 czerwca:

 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;
 • powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych

Do 16 czerwca:

 • zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

Od 16 czerwca do 26 czerwca:

 • przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Do 19 czerwca:

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Do 21 czerwca:

 • możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej

Do 23 czerwca:

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju


Do 26 czerwca:

 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

Do 27 czerwca:

 • przekazywanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

28 czerwca w godz. 7.00-21.00:

 • głosowanie;
 • dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

Kalendarz wydarzeń

Ankieta Strategia
BO Małopolska
Powszechny Spis Rolny 2020
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Krakowski Park Technologiczny
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Miasta Partnerskie
Facebook
Znad Popradu
KRD

Na skróty: