Wniosek o sprostowanie artykułu dotyczącego inwestycji na Nakle

W nawiązaniu do artykułu pt: „Przez Nakło Piwniczna-Zdrój przegrała w sądzie 1,3 miliona. Burmistrz milczy”, opublikowanego na stronie internetowej sadeczanin.info w dniu 21 maja 2020 r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój wystąpiła do Redaktora Naczelnego Sadeczanin.info z Wnioskiem o sprostowanie w trybie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1914 z późn. zm.)

Działając imieniem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, powołując się na brzmienie wskazanego na wstępie przepisu, wnoszę o opublikowanie na stronie sadeczanin.info sprostowania nieprawdziwej informacji, jaka pojawiła się w wyżej wskazanym artykule. Niezgodną z prawdą i ze stanem faktycznym informacją jest ta, w której autorka artykułu – powołując się na radną Justynę Deryng – twierdzi, że w sprawie z powództwa firmy RECON niedawno zapadł wyrok, w którym sąd przyznał rację przedsiębiorcom i nakazał gminie zapłacić spółce 1,3 mln zł tytułem zadośćuczynienia. Tym samym nieprawdziwy jest też sam tytuł artykułu, który wprowadza czytelników w błąd.

Zwracam się zatem o opublikowanie sprostowania – w sposób i w formie takiej samej, jak opublikowany został artykuł, którego niniejszy wniosek dotyczy – o następującej treści:

„Nieprawdziwe są informacje, jakie zawarte zostały w opublikowanym na łamach portalu sadeczanin.info w dniu 21 maja 2020 r. artykule pt: „Przez Nakło Piwniczna-Zdrój przegrała w sądzie 1,3 miliona. Burmistrz milczy”, jakoby w sprawie z powództwa firmy REINCON Sp. z o.o.(błędnie określonej jako firma „RECON”) niedawno zapadł wyrok, w którym sąd przyznał rację przedsiębiorcom i nakazał gminie zapłacić spółce 1,3 mln zł tytułem zadośćuczynienia.

Otóż prawdą jest, że firma REINCON Sp. z o.o. wniosła pozew, w oparciu o który Sąd Okręgowy w Krakowie IX Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty, który na skutek wniesionego przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój sprzeciwu utracił moc i sprawa toczy się przed tym sądem    w normalnym trybie, przy czym w sprawie nie został jeszcze nawet wyznaczony pierwszy termin rozprawy. Okoliczności postępowania i dokumenty sporządzane na jego użytek, do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, nie stanowią informacji publicznej, stąd taka nie była wcześniej udzielana.”

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku w możliwie najszybszym terminie. Wniosek został skierowany zarówno w formie elektronicznej, jak i zwykłej formie pisemnej.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: