Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Nasze miasto przystąpiło do opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju, w związku z czym Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zaprasza mieszkańców do zabrania głosu w tej sprawie. Przygotowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest aby i Piwniczna-Zdrój miała w nich swój udział. Zaś aby określone w „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale także stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – zaprasza się mieszkańców oraz działające na terenie gminy instytucje i stowarzyszenia do składania wniosków i postulatów do opracowywanego dokumentu do 20 lutego 2020 r. Wypełniony formularz (załączony do niniejszego ogłoszenia) można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. W tytule e-maila prosimy wpisać „Wnioski – SRE”. Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Prace projektowe nad dokumentem potrwają do końca marca 2020 r., zaś na Państwa wnioski i postulaty czekamy do 20.02.2020 r. Wyniki zebranych wniosków i postulatów wraz z formą ich rozpatrzenia zostaną przedstawione w formie protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: