Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza dot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości (Łomnica Zdrój)

Ogłoszenie Burmistrza dot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości (Łomnica Zdrój)

08/11/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁOMNICY-ZDRÓJ
GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ,POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ  USŁUGOWĄ
 
 1. Nieruchomość składa się z  działki ewidencyjnej nr 5618/1 o pow. 0,1956 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013891/4, Położona jest w południowej części Łomnicy Zdrój przy drodze powiatowej. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd drogowy po działce gminnej nr 5618/2. Nieruchomość stanowi część terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Łomnicy Zdroju. Wchodzące w skład budynki i budowle wymagają przebudowy lub rozbiórki.  Teren w miejscu lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieci; elektryczną, wodociągową i  kanalizacyjną.
 2. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Jednostka strukturalna „D – Łomnica Zdrój” znajduje się w terenach objętych przeznaczeniem o symbolu U/US; obejmuje rezerwę terenu projektowanych usług o obecnie niesprecyzowanym programie z preferencją realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 184 000,00- zł. brutto (zwolnienie z podatku VAT ) słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018r., o godz. 1000 , w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej - Zdroju - Rynek 20, sala nr 19.
 5. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu wysokości 20 000,- (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 17 grudnia 2018 r.
 6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
 8. Uczestnikowi, który wygrał przetarg- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest  do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 
 11. Koszty  związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.
 12. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w godzinach pracy Urzędu lub  pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.
 13. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 13 listopada 2018 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu tj. 20 grudnia 2018 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.