Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie ws. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (os. Czercz)

Ogłoszenie ws. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (os. Czercz)

06/08/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

OGŁASZA

II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIWNICZNA-ZDRÓJ
POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I USŁUGOWĄ

 

 1. Nieruchomość składa się z  działki ewidencyjnej nr 2331/22 o pow. 0,1571 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013436/7,

Położona jest w strefie pośredniej miasta Piwniczna - Zdrój w kolejnej linii zabudowy ul. Szczawnickiej za potokiem Czercz, w odległości około 1,5 km od centrum (rynku miasta) w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów potoku Czercz. Posiada dostęp do drogi publicznej bezpośredni z wewnętrznej gminnej drogi dojazdowej łączącej ulice Wilcze Doły i Słoneczną, przejście piesze przez istniejąca kładkę nad potokiem Czercz z ul. Szczawnickiej. Teren w miejscu lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieci; elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Nieruchomość jest zabudowana parterowym, częściowo drewnianym szkieletowym, częściowo murowanym budynkiem gastronomicznym.

 1. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III - Hanuszów -Zagrody”: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu 1B-MNU1.

Sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z planem.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 000,00- zł. brutto (w tym VAT wg stawki 23% ) słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące 00/100.
   
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018r., o godz. 1000 , w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej - Zdroju - Rynek 20, sala nr 19.
   
 3. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu wysokości 20 000,- (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 24 września 2018 r.
   
 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.
   
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
   
 6. Uczestnikowi, który wygrał przetarg- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest  do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
   
 8. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 
   
 9. Koszty  związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.
   
 10. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w godzinach pracy Urzędu lub  pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.
   
 11. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
   
 12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
   
 13. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 06 sierpnia 2018 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu tj. 28 września 2018 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.