Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

OPS: oferta pracy - pracownik socjalny (aktualizacja informacji z dnia 13.02.2018 r.)

OPS: oferta pracy - pracownik socjalny (aktualizacja informacji z dnia 13.02.2018 r.)

20/02/2018

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Piwnicznej-Zdroju

Poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2016 poz.930) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 • Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 • Osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
 1. nieposzlakowana opinia,
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera, w tym programu Helios,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. rzetelność i systematyczność,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. asertywność,
 8. odporność na stres.

Zakres czynności:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń;
  prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie  pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do  funkcjonowania w środowisku;
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa  dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk   społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na  podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty  prosimy przesłać na adres e-mail: ops.piwniczna@pro.onet.pl lub osobiście składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2  do dnia 23 lutego 2018 r. bądź przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Bolesława Chrobrego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój
z dopiskiem: „Oferta pracy – pracownik socjalny”