Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

ZL-D: ogłoszenie o wyniku przetargu

ZL-D: ogłoszenie o wyniku przetargu

05/01/2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY  
PIWNICZNA-ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

Informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Art. 10 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.)  na „Usługi z zakresu gospodarki leśnej” : pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony lasu wg planów gospodarczych na 2018 rok, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z wymogami określonymi w w/w Ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o podane kryterium – cena 100 %.

1. w części dotyczącej Zadania Nr I  prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 1
Usługi Leśne
Usługi Remontowo -  Budowlane
Jan Gumulak
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Zamakowisko 2

Oferta Nr 4
Dawid Gumulak
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 139

Wybrano ofertę nr 4
Dawid Gumulak
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 139
Kryterium wybranej oferty : najniższa cena

2. w części dotyczącej Zadania  Nr II prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta:    

Oferta Nr 2
Usługi Leśne – Transport
Usługi Remontowo - Budowlane
Barnowski Marcin
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 155

Kryterium wybranej oferty: najniższa cena

3. w części dotyczącej Zadania Nr III prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Usługi Leśne
Usługi Remontowo -  Budowlane
Jan Gumulak
33–350 Piwniczna-Zdrój, Zamakowisko 2

Oferta Nr 3
Usługi Transportowe-Spedycja
Aleksander Jabrocki
33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 306

Wybrano ofertę nr 3
Usługi Transportowe-Spedycja
Aleksander Jabrocki
33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 306

Kryterium wybranej oferty: najniższa cena

Piwniczna-Zdrój  05.01.2018 r.