Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja Burmistrza dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

02/01/2018

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY  PIWNICZNA -ZDRÓJ
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIWNICZNA-ZDRÓJ
POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE                                                                     
PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-PRODUKCYJNĄ
 
1. Nieruchomość składa się z  działki ewidencyjnej nr 3141/2 o pow. 0,1626 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013436/7,
Położona jest w strefie pośredniej miasta Piwniczna-Zdrój w pobliżu skrzyżowania ulicy Szczawnickiej i ul. Węgierskiej. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szczawnicka poprzez drogę wewnętrzną gminną urządzoną po działce ewidencyjnej nr 3140. Teren w miejscu lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieci: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową polegająca na prawie budowy, utrzymania oraz korzystania z kanalizacji deszczowej w pasie o szerokości 1 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działek ewid. nr 3158/3 i 3141/2.                                    
 
Na działce posadowione są następujące obiekty:
  • budynek magazynowy z dobudowaną częścią usługowo-magazynową parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej
  • wiata o konstrukcji stalowej                                                    
 
2. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III- Hanuszów -Zagrody”: teren zabudowy usługowo-produkcyjnej o symbolu UP1 .
 
Sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z planem.
 
3. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  340 000,00 zł. brutto (w tym VAT wg stawki 23% )  słownie zł:  trzysta czterdzieści tysięcy,
 
4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10:00, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju  - Rynek 20, sala nr 19.
  • Przetarg pierwszy odbył się 27 czerwca 2017 r.
  • Drugi przetarg odbył się 19 września 2017 r.
5. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu wysokości 40 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 09 lutego 2018 r.
 
6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.
 
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
 
8. Uczestnikowi, który wygrał przetarg - wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
10. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 
 
11. Koszty  związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.
 
12. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w godzinach pracy Urzędu lub  pod nr telefonu (18) 44 64 043  wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.
 
13. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 
15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia  5 stycznia 2018 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu  tj. 15 lutego 2018 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.