Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza ws. drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (os. Śmigowskie)

Ogłoszenie Burmistrza ws. drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (os. Śmigowskie)

09/10/2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ
OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIWNICZNA-ZDRÓJ (ŚMIGOWSKIE)

PRZEZNACZONEJ DLA REALIZACJI OBIEKTÓW SANATORYJNYCH LUB WCZASOWO-PROFILAKTYCZNYCH

 1. Nieruchomości składa się z działek ewid. nr 1282/1, 1365/1, 1309, 1287/2, 1283/12 o pow. łącznej 4,3730 ha objęta jest księgą wieczystą Nr NS1M/00018412/8 ,stanowi własność Skarbu Państwa a pozostaje w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Działy III i IV w/w księgi wieczystej wolne są od wpisów. Położona jest w północno –wschodniej części miasta Piwniczna-Zdrój na osiedlu Śmigowskie, w odległości około 1,5  km od centrum  miasta i około 0,5 km od centrum uzdrowiska. Teren jest uzbrojony w sieci miejskie: elektryczną i kanalizacyjną.
 2. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka strukturalna „A.II- Zawodzie” stanowi rezerwę terenów lecznictwa uzdrowiskowego przeznaczoną dla realizacji  obiektów sanatoryjnych względnie wczasowo – profilaktycznych.
 3. Sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z planem. Prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości ustanowione jest do dnia 05.12.2089 r. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 17 697,53 zł.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do pierwszego przetargu wynosi: 1 176 000,00 zł. brutto
 5. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju - Rynek 20, sala nr 19 w dniu 20 grudnia 2017 r. Przetarg pierwszy odbył się 03 kwietnia 2017 r.
 6. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 60 000,00zł. (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r.
 7. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
 9. Uczestnikowi, który wygrał przetarg- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Wygrywający przetarg zobowiązani są do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu.
 12. Koszty  związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.
 13. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.
 14. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 16. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 09 października 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej ogólnokrajowej.